Sökning: "slutord"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet slutord.

 1. 1. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nora Dakic; [2020]
  Nyckelord :restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Sammanfattning : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. LÄS MER

 2. 2. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Danielsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Sammanfattning : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gunilla Pook; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; extra anpassningar; kollegiala samtal; känsla av sammanhang; stöd och särskilt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstraktPook, Gunilla (2017). Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam Additional Adjustments - Voices from a Student Health Team. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 4. Tolkar vi olika? : En essä om föräldrars inflytande och delaktighet i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Humlerö; Carina Wettervik; [2017]
  Nyckelord :Preschool; parents; cooperation; power; influence; participation; knowledge; professionalism; Förskola; föräldrar; samarbete; makt; inflytande; delaktighet; kunskap; professionalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi har båda erfarenhet av att vi ofta fått dåligt resultat när föräldrarna svarat på enkätfrågor som handlar om delaktighet och inflytande, vilket bidragit till att vi skriver denna essä. Vi intar även ett hermeneutiskt perspektiv och kopplar ihop med vår essä där båda handlar om att tolka och försöka förstå andra människor utifrån olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; filmkonst; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER