Sökning: "smärta sedering"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden smärta sedering.

 1. 1. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER

 2. 2. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och dokumentera smärta hos sederade eller sövda icke-verbala patienter : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Samantha Liljegren; Stina Wessling; [2020]
  Nyckelord :documentation; intensive care nurse; nurse anesthetist; nonverbal; pain assessment; anestesisjuksköterska; dokumentation; icke-verbal; intensivvårdssjuksköterska; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtbedömningar är ett vanligt förekommande moment i anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors dagliga arbete. Tidigare forskning visar att det finns okunskap om att sederade patienter inte behöver smärtbedömas, trots att annan forskning visar att patienter kan uppleva smärta under sedering eller sövning. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ sedering som lindrande behandling vid livets slut : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mia Ohlsson; Josephine Hallström; [2020]
  Nyckelord :Närstående; palliativ sedering; palliativ vård;

  Sammanfattning : Palliativ sedering är en behandling som ofta betraktas som det sista alternativet för att lindra en patients lidande och som har symtom som upplevs som outhärdliga. Den vanligaste anledningen till att en patient får palliativ sedering är på grund av symtom som oro, ångest och smärta. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdspatienters upplevelser under respiratorbehandling utan eller med lättare sedering : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård; Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Johan Eskander; Sandra Myrhammar; [2020]
  Nyckelord :Mechanical ventilation; Intensive care; Conscious sedation; Perception; Respiratorbehandling; Intensivvård; Medveten sedering; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda intensivvårdspatienter som genomgår respiratorbehandling utan eller med lättare sedering börjar alltmer bli vanligare på intensivvårdsavdelningarna. Anledningen till varför denna behandlingstyp blir vanligare är för att minska på komplikationer som sederingen kan medföra. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan subkutan administration av medetomidin på hjässan och i nackskinnet hos hund : tid från administration till uppnådd sedering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Kristiansson; Linda Persson; [2020]
  Nyckelord :sedering; medetomidin; subkutan; hjässa; nacke; hund; canine;

  Sammanfattning : Subkutan (s.c.) administration av medetomidin på hjässan hos hund används frekvent på kliniker. Det ger en varierande effekt men väljs oftast för att det är enklare än intravenös (i. LÄS MER