Sökning: "smärtskattningsinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet smärtskattningsinstrument.

 1. 1. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att smärtbedöma patienter med demenssjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Guillermo Illanes; Carl Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är komplext och individuellt. På grund av den kognitiva nedsättningen är det svårt för demenssjuka patienter att smärtskatta sig själva. Det är alltid sjuksköterskans ansvar att smärtbedöma patienter. Det uppstår en utmaning när patienten inte kan föra sin egen talan på grund av demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Vilka skattar högst? : Jämförelse mellan patientgrupper som skattar sin postoperativa smärta NRS 3 eller mindre och de som skattar sin postoperativa smärta NRS 4 eller mer efter en höftledsplastikoperation En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Johansson; Sara Werther; [2022]
  Nyckelord :Artros; höftledsfraktur; höftledsplastikoperation; numerisk smärtskattningsskala postoperativ smärta; omvårdnad; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att specialistsjuksköterskor kan hjälpa patienter att värdera sin smärta postoperativt. Detta för att patientens ska kunna ges en adekvat smärtlindring och undvika att smärtan bidrar till postoperativa komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Optimal smärtlindring till barn inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elina Odenland; Marlene Frövall; [2022]
  Nyckelord :Child; Emergency medical services; Improvement; Pain management; Akutsjukvård; Barn; Förbättring; Smärtbehandling;

  Sammanfattning : Det är känt att barn inom akutsjukvården inte får adekvat smärtlindring. Detta beror dels på kunskapsluckor och att det råder en viss osäkerhet i att bedöma barns smärta och hur man ska smärtlindra barn. Dessa faktorer kan resultera i att barnet kan bli lidande. LÄS MER