Sökning: "små barn och kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden små barn och kommunikation.

 1. 1. Små barns anknytning. En intervjustudie om trygghet och omsorg i förskolan från ett förskollärarperspektiv vid inskolning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Izabell Flodén Dinov; Julia Djupfeldt; [2024-02-27]
  Nyckelord :Anknytning; omsorg; trygghet; yngre barn; förskola; förskollärarperspektiv; intervju; anknytningsteori; inskolning; fenomenografi; ;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (2018) lyfter de vikten av att skapa en trygg omsorg för både barnet och deras vårdnadshavare vid inskolning. Från våra tidigare erfarenheter som förskollärarstudenter har vi upplevt en skillnad i hur olika förskolor tolkar omsorgsbegreppet och även hur mycket vikt de lägger vid omsorgsuppdraget. LÄS MER

 2. 2. De yngsta barnens kommunikation i lek och i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anna Wirkus; [2024]
  Nyckelord :pedagogik; kommunikation; barns perspektiv; imitering; mediering; små barn;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete var att studera små barns kommunikation med varandra och med pedagoger, både i leken och i undervisningssituationer. För att kunna arbeta med detta syfte formulerade jag två frågeställningar som gjorde det möjligt att genomföra studierna. LÄS MER

 3. 3. Åldersindelat eller åldersblandat? Förskollärares uppfattningar om förskolans ålderskonstellationer och hur de påverkar barnens utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Frykshammar; Charlotte Bemert; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; åldersblandat; åldersindelat; ålderskonstellation; uppfattning;

  Sammanfattning : Den svenska förskolans läroplan beskriver att förskolan ska skapa förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn (Läroplan för förskolan [Lpfö18], 2018). Dock förespråkar den varken för någon typ av åldersindelning eller åldersblandning eftersom läroplanens tolkningsbarhet öppnar upp för många olika arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Förskolemiljöns betydelse för barns fysiska aktivitet En kvalitativ studie om möjlighet till fysisk aktivitet inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Angelica Edvardsson Edin; Najma Adan; Zarlasht Shirinzadah; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk aktivitet; miljö; inomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att undersöka hur förskollärarna tänker och ser på fysisk aktivitet och på inomhusmiljöns betydelse i förskolan. Våra erfarenheter från VFU perioder och när vi jobbat i förskola är att barnen blir hänvisade till att springa, hoppa och klättra utomhus och att tiden inomhus spenderas med lugnare aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares dilemma med bemötande och inkludering i förskolan : En kvalitativ studie om inkludering och bemötande av barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Tuva Myckelberg; [2023]
  Nyckelord :Teacher s competence; conduct; children with intellectual disabilities; inclusion; everyday situations; Lärarens kompetens; bemötande; barn med intellektuell funktionsnedsättning; inkludering; vardagssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka kompetenser som finns hos förskollärare inom förskolans verksamhet för att bemöta och inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning i vardagssituationer. En kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få information och kunskap om förskollärares syn på kompetenser, bemötande och inkludering kring arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER