Sökning: "små barns utforskande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden små barns utforskande.

 1. 1. "Åh, titta! Titta hur det ser ut!" : Små barns interaktion med digital teknik i naturvetenskapligt utforskande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Cim Ericsson; Sofia Triumf; [2019]
  Nyckelord :Digital teknik; förskola; interaktion; mikroskop-ägg; SCOT; utforskande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur små barn interagerar med ett mikroskop-ägg i utforskandet av naturvetenskapliga fenomen. I förskolans uppdrag ingår att arbeta med natur-vetenskap och teknik i barnens vardag. LÄS MER

 2. 2. "Vår saga ska vara en bro av glasspinnar"-En studie om dialogen mellan barnet och pedagogen i ett utforskande av naturvetenskap och teknisk perpsektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Weman; [2016]
  Nyckelord :Barn; förskola; dialog; naturvetenskap och teknik; konstruktion; utforskande; frågor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn och är medforskare när barn undersöker olika fenomen och vill få svar på frågor om naturvetenskap och teknik. Vilka frågor ställer barnen i ett utforskande samt på vilket sätt bemöter pedagogen frågorna så att det sker ett lärande? Det som framkom i min studie är att barn är intresserad av naturvetenskap och teknik samt att nyfikenhetsfrågorna finns där när pedagogen är med som en medforskare kring objektet. LÄS MER

 3. 3. Små kryp och barn med spring i benen : Hur de yngsta barnen upptäcker djur samt hur pedagoger i förskolan bemöter barns tidiga utforskande av djur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Linda Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur små barn använder sina sinnen för att utforska småkryp, vilken inställning pedagoger i förskolan har till småkryp samt hur barnens intresse för småkryp tas tillvara på i förskoleverksamheten.Studien skedde genom observationer i en förskola med barn i åldrarna 1-2 år (toddlare), samt genom intervjuer av tio pedagoger som alla har arbetat med de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Stimulera intresse för naturkunskap : En studie av hur förskollärare stimulerar barns intresse för naturkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Jonsson; [2014]
  Nyckelord :preschool; preschool teacher; science; stimulate; förskola; förskollärare; naturkunskap; stimulera;

  Sammanfattning : Små barn visar tidigt intresse för naturkunskap och det är förskolans uppdrag att fånga upp och ta tillvara detta intresse. Examensarbetet syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar för att stimulera barns intresse för naturkunskap. LÄS MER

 5. 5. Små barns utforskande i vattenlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Sofie Börjesson; Veronica Holmberg; [2012]
  Nyckelord :utforskande; matematik; små barn; vattenlek;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundI läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998, rev 2010) står det att barnen ska genom sin dag i verksamheten söka och inta ny kunskap med hjälp av att leka, umgås med andra, utforska omgivningen och skapa på olika sätt, de ska även undersöka olika fenomen och prata med andra barn och vuxna samt reflektera över det som de gjort. Detta tillsammans med litteratur från forskare sammanfattar allt vad bakgrunden behandlar på ett bra och övergripande sätt som ger en kunskap om barns lek och lärande och matematik i förskolan. LÄS MER