Sökning: "små displayer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden små displayer.

 1. 1. Holografisk Video

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för systemteknik

  Författare :Lars-Åke Waldemarsson; [2006]
  Nyckelord :datorgenererade hologram; fouriertransform; diffraktion; DMD;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår ifrån en artikel i vilken en metod för att skapa holografisk video beskrivs. Syftet med arbetet är att återskapa denna metod. Metoden bygger på projicering av hologram med hjälp av delar från en projektor, en laser och några linser. LÄS MER

 2. 2. Styrning av grafisk färgdisplay

  Magister-uppsats, Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Lina Marcus; Epaminondas Sotiriadis; [2005]
  Nyckelord :STN; QVGA; MC68K; PEP VM42; S1D13705; färgdisplay; LCD controller;

  Sammanfattning : This master thesis is a result of the work carried out for Research Electronics at Siljansnäs. The company develops customized electronical systems. Because of the rapidly increasing interest in colour displays there has been a desire within the company to represent information from sensors and electrical systems in a more advanced way. LÄS MER

 3. 3. Dynamisk textpresentation på små displayer utifrån ett kognitivt synsätt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för datavetenskap

  Författare :Björn Sarnold; [2002]
  Nyckelord :Dynamiskt textpresentation; små displayer; ögonrörelser; parafovea; LIX;

  Sammanfattning : När allt fler produkter blir bärbara, t ex handdatorer och mobiltelefoner, innebär det även att dessa har blivit mindre. Ytan där text och liknande presenteras blir då även den mer begränsad. Läsning kan ses som en komplex kognitiv process med många ingående delar, bland annat tolkning, förståelse och ögats fysiska funktion. LÄS MER

 4. 4. Fördelarna med ikoner kontra text : Finns det skillnader med avseende på displaystorlek?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christina Pallesen; [2001]
  Nyckelord :Handatorer; Ikoner; Små displayer;

  Sammanfattning : Att presentera information i ett gränssnitt kan göras med ikoner, text eller med kombinationen ikoner och text. Vilket sätt är att föredra? Forskning visar att inget presentationssätt är att föredra framför något annat. Dessa studier är enbart utförda på stora displayer. LÄS MER

 5. 5. Finns det avvikelser med avseende på informationssökning för stora displayer i jämförelse med små?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lina Nykvist; [2001]
  Nyckelord :nformationssökning; sökstrategi; navigering; handdator;

  Sammanfattning : Informationssöking är en term som har olika innebörd i litteraturen. I detta examensarbete kommer informationssökning att betraktas som en övergripande beteckning för olika sökstrategier och navigering. Det vill säga att navigering och olika sökstrategier är två delkomponenter till informationssökning. LÄS MER