Sökning: "små- och medelstora företag"

Visar resultat 1 - 5 av 660 uppsatser innehållade orden små- och medelstora företag.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på företagsrådgivarens handlingsutrymme under kreditgivningsprocessen till små och medelstora företag : Ett inramande eller frigörande inslag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anton Cederbom; Mårten Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Kreditgivning; Kreditbedömning; Digitalisering; SMEs; Svenska banker; Företagsrådgivare;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett ämne vars omfattning och betydelse växer sig starkare för varje år. Genom den nuvarande covid-19 pandemin har tillämpningen och betydelsen av digitaliseringen ökat ytterligare och så även för banker. LÄS MER

 2. 2. Optimera, eller inte? : Faktorer som påverkar inställningen till användning av SEO hos SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Hällgren; Sebastian Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Search Engine Optimization; SME; Digital consumer impact; Digital technology; Sökmotoroptimering; SME; Digital konsumentpåverkan; Digital teknik;

  Sammanfattning : Studier visar att kunskapen och erfarenheten av marknadsföring inom små och medelstora företags (SME) till stor utsträckning är ganska dålig. Det finns inga riktlinjer för hur SME inom byggbranschen bör arbeta med marknadsföring och hur företagen bör överväga att digitalisera marknadsföringen för att kunna nå ut till en större potentiell kundgrupp. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer : En kvalitativ studie av mindre svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Bolinder; Rickard Blees; [2021]
  Nyckelord :digitalization; accounting; changes in digitalization; organizational change; information technology; Reko; Rex; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Titel: Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Sara Bolinder och Rickard Blees   Handledare: Arne Fagerström, Fazle Rahi och Saeid Homayoun   Datum: 2021 – januari    Syfte: Syftet med studien är att förklara och förstå hur den digitala utvecklingen inom redovisning påverkat den auktoriserade redovisningskonsultens arbete på de små- och medelstora redovisningsbyråerna.   Metod: Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer utgör forskningsdesignen. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering och dess utmaningar i små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matilda Dahlgren; Linn Finnander; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhantering; Livsmedelsbranschen; Livsmedelskedjan; SME-företag; Utmaningar; Påverkande faktorer; Riskanalysverktyg; Standarder; Informell- och formell riskhantering.;

  Sammanfattning : Efterfrågan på livsmedel har ökat i Sverige såväl som globalt i takt med att vi blir allt fler människor på jorden. Inom livsmedelsbranschen finns flertalet riskmoment som företag är i behov att ta hänsyn till, för att kunna verka på ett konkurrenskraftigt sätt. LÄS MER

 5. 5. Innovationsintermediärer: En one-stop-shop för allt vad små och medelstora företag efterfrågar vid samarbetsprojekt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nylén; Adam Nyström; [2021]
  Nyckelord :Innovation intermediary; small and medium-sized enterprises; collaborative projects; value creation; attractive attributes; roadmap; Innovationsintermediär; små och medelstora företag; samarbetsprojekt; värdeskapande; attraktiva attribut; processbeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte – Denna studie syftar till att bidra med en ökad förstaåelse om vad små och medelstora företag (SMF:s) efterfrågar och på vilket sätt som innovationsintermediärer kan få SMF:s att vilja delta i samarbetsprojekt. Metod – Vi genomförde en kvalitativ enskild fallstudie vid en innovationsintermediär och primärdata insamlades genom 39 intervjuer, fördelat på fyra olika typer av informantgrupper: (1) anställda vid innovationsintermediären, (2) SMF:s, (3) stora företag, och (4) övriga aktörer (t. LÄS MER