Sökning: "småhus"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet småhus.

 1. 1. The Forever Home : Minskat avtryck - inte livskvalitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Merhawi; Pontus Smedhagen; [2023]
  Nyckelord :hållbart självförsörjande småhus;

  Sammanfattning : Hållbart byggande och ett lokalt resursåterbruk är ett måste föratt vi ska kunna möta de klimatmål som Sverige har. Detta examensarbeteämnar därför att studera en byggnadstypologi medtillhörande system som tar till vara på naturresurser och bidrarpositivt till ett klimatneutralt leverne. LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys av grundläggning - En fallstudie av 11 projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Marilena Iulia Cismaru; Tove Ahlgren; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2022 infördes krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader. Syftet med ändringen är att samla in data och statistik för att i framtiden kunna införa gränsvärden på klimatpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Skatteskuld, flyttkostnad och ineffektivt utnyttjat bostadsbestånd : En kartläggning över Sveriges kommuner

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Frida Kalmertun; Jens Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Capital Gains Tax; Transaction Costs; Dormant Tax Debt; Moving Costs; Residential Mobility; Kapitalvinstskatt; Transaktionskostnader; Latent skatteskuld; Flyttkostnader; Bostadsrörlighet;

  Sammanfattning : Det finns många indikationer på att Sveriges bostadsmarknad fungerar dåligt och statistik från Boverket visar att många kommuner upplever ett bostadsunderskott. Samtidigt indikerar statistik från Statistiska centralbyrån att stora delar av Sveriges befintliga bostadsbestånd används ineffektivt. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av grundläggningsmetod, kantbalkar utförda med glas, polystyren och korslimmat-trä.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Eliasson; Olle Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Carbon dioxide emissions; small house; foundations; crosslaminated wood; ultimate limit state; Serviceability limit state; shear force; core boundary; U-Value; 2:1 load distribution; elasticity theory; hooks law; strain; Koldioxidutsläpp; småhus; grundfundament; korslimmat-trä; brottgränstillstånd; bruksgränstillstånd; skjuvkraft; kärngräns; U-värde; 2:1 lastfördelning; elasticitetsteori; Hookes lag; töjning;

  Sammanfattning : Byggbranschen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser, och det är därför viktigt att utforska hållbara material för att minska påverkan. Studien fokuserar på grundfundament för mindre trähus i Sverige, där betong i platta på mark ersätts med korslimmat trä (KLT) för att reducera klimatpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Förankringskapacitet i cementsnåla småhusgrunder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Elin Ryndal; Alice Sörmon; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggindustrin står inför nya utmaningar i form av skärpta krav när det gäller dess klimatpåverkan. En betydande faktor för byggindustrins klimatpåverkan är den cement som används i betong, eftersom det i samband med tillverkning av cement frigörs stora mängder koldioxid. LÄS MER