Sökning: "småhus"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet småhus.

 1. 1. Uppvärmning med fjärrvärme och frånluftsvärmepump i småhus : En energi-, miljö- och kostnadsanalys för bostadsområdet Lindbacka i Gävle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Madeleine Karlberg; [2021]
  Nyckelord :Fjärrvärme; energianalys; kostnadsanalys; miljöanalys; frånluftsvärmepump; distribution; värmeförluster;

  Sammanfattning : In Gävle there exists a residential area called Lindbacka where some of the houses are supplied with heat from both district heating and exhaust air heat pump. Gävle Energi owns the district heating system in Gävle and are interested in evaluating the effects from a combined heating system. LÄS MER

 2. 2. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 4. 4. Energiberäkning : En jämförelse mellan småhus och passivhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Viktor Holopainen; Sanan Alhilali; [2020]
  Nyckelord :Passivhus; energikrav; energi uträkningar; läckage; köldbryggor.;

  Sammanfattning : The energy questions has been increased the recent years, specifically when it comes to the energy smart houses. In Sweden the interest for building energy smart houses has been increased yet it is not really popular to build passivhouses compairing with Germany but some people has started to understand the importance of building energy smart houses. LÄS MER

 5. 5. Vädringsvanor och energiberäkningar : En enkätstudie kring vädringsvanor och dess påverkan på energiberäkningar i bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Adrian Cerps; Samuel Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Vädring; Beteende; Energiberäkningar; Energiförluster; Beteendemönster; Vanor; Inomhusklimat; Luftflöde; Ventilation; FTX-system; F-system;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen kring vädringsrelaterade beteenden i Sverige samt illustrera vad det har för betydelse för energianvändningen. Ge-nom att samla in enkätsvar från hushåll över hela Sverige samt beräkna ener-giförluster från dessa svar tas förslag fram på vädringstillägg för olika bo-stadstyper. LÄS MER