Sökning: "snabbspår"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet snabbspår.

 1. 1. Patientomhändertagande under påverkan av hotfulla och våldsamma anhöriga : -En intervjustudie av sjuksköterskor i akutsjukvården i södra Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Björn Eklund; Hallenborg Gustav; [2020]
  Nyckelord :Emergency room; Joyce Travelbee; Nurse; Relatives; Threats and violence; Akutmottagning; Anhöriga; Hot och våld; Joyce Travelbee; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett växande problem både nationellt och internationellt. Mest utsatta är sjuksköterskor vilket tidigare beskrivits i aktuell forskning. Studier har även beskrivit de faktorer som ökar risken för att patienter skall uppträda våldsamt. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid höftfraktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Ödlund; Lotta Berg; [2018]
  Nyckelord :Höftfraktur; höftspår; snabbspår; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med höftfraktur blir allt fler i takt med att medelåldern ökar. Det är en stor och resurskrävande patientgrupp. De har under en längre tid varit underprioriterade vilket har resulterat i långa väntetider till operation. LÄS MER

 3. 3. Snabbspår för samhällsvetare - Idéresan från politiskt initiativ till konkreta handlingar på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Mårtensson; Murat Ünal; [2018]
  Nyckelord :Snabbspår; Handlingsnät; Idéresa; Tolkning; Samverkan; Nyinstitutionalism; Översättning; Makt; Idéer; Organiseringsprocess;

  Sammanfattning : I uppsatsen har vi studerat arbetsmarknadssatsningen Snabbspår för samhällsvetare ur ett idéreseperspektiv. Med inspiration från Karin Kilhammars avhandling har vi använt Barbara Czarniawska och Bernward Joerges modell för resande idéer som forskningsdesign i uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Snabbspår - En studie om ett utbyte mellan studie- och yrkesvägledarstudenter och nyanlända vid Malmö universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Mari Karlsson; Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :Konstruktivistisk vägledning; Studie- och yrkesvägledarutbildningen; Snabbspår; Careershipteorin; utbyte;

  Sammanfattning : I Sverige är bristen på arbetskraft stor inom bland annat pedagogiskt arbete. Ett sätt att möta denna problematik är att tillvarata nyanlända akademikers kompetens. Många nyanlända som befinner sig i etableringsprocess har såväl erfarenhet som utbildning med sig från sitt hemland. LÄS MER

 5. 5. Med kall hjärna och varmt hjärta. En studie om arbetsförmedlares uppfattningar om sitt arbete med snabbspår

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cecilia Wahlgren; Hanna Persson; [2017-06-22]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; arbetsförmedlare; handlingsutrymme; implementering; närbyråkrat; policy; snabbspår;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur arbetsförmedlare uppfattar sitt arbete och arbetsmöjligheterna i verksamheten som rör snabbspår.Teori: Studiens teoretiska referensram utgörs av Lipsky och Lundquists två teorier om att närbyråkrater har en betydande roll vid implementeringen av politik och belyser aspekter som påverkar närbyråkraters möjligheter att utföra en policy. LÄS MER