Sökning: "social åldrande"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden social åldrande.

 1. 1. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

  Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av dagligt liv efter höftfraktur : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Bengtsson; Ella Yan; [2020]
  Nyckelord :Elderly; experience; daily life; hip fracture; höftfraktur; äldre; dagligt liv; återhämtning; personcentrerad vård; omvårdnad; anhöriga;

  Sammanfattning : Höftfrakturer hos äldre kommer att bli ett stort globalt hälsoproblem på grund av den snabbt växande åldrande befolkningen. En höftfraktur kan medföra en rad negativa konsekvenser i det dagliga livet, därmed är det viktigt att belysa hur de äldre upplever livet efter höftfrakturen. LÄS MER

 3. 3. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Äldrevänlighet för vem? Representation och inkludering i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annemari Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; policyanalys; äldrevänlighet; äldrevänliga städer; problemrepresentationer; inkludering; exkludering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur en ”äldrevänlig kommun” skapas i en svensk kontext, med Uppsala kommun som exempel. Begreppet äldrevänlighet har vuxit fram genom WHOs arbete och nätverk Age-friendly cities and communities, som syftar till att bemöta en globalt ökande andel befolkning över 60 år. LÄS MER

 5. 5. ”Allt ordnar sig till slut” En kvalitativ studie om att se tillbaka på konsekvenser av livsval

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Norman; Emma-Linnéa Viiri; [2020]
  Nyckelord :Successful Aging; Life Choices; Social Context; Positivity; Acceptance; Independence; Hälsosamt åldrande; Livsval; Social kontext; Positivitet; Acceptans; Självständighet;

  Sammanfattning : Äldre personer utgör en allt större del av befolkningen vilket gör att forskning kring hälsosamt åldrande blir mer aktuellt. Flera studier tyder på att ånger kring det förflutna har negativa konsekvenser för hälsan och att upplevelsen av att vara tillfreds har en positiv inverkan på välmående. LÄS MER