Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Från romantik till maktmissbruk - En kvalitativ studie om frivilliga organisationers arbete med kvinnor som utsätts för relationsvåld i heterosexuella relationer. Detta ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med inriktning på genus.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Aleksandra Nikolic; Rosil Al-Janabi; [2014]
    Nyckelord :Domestic violence; social Constructionis; gender; powe; masculinity Relationsvåld; socialkonstruktivism; genus; makt; maskulinitet; Social Sciences;

    Sammanfattning : Authors: Aleksandra Nikolic & Rosil Al-Janabi Title: From romance to abuse of power. A qualitative study of voluntary work with women who are exposed to domestic violence, from a social constructionist perspective with focus on gender. LÄS MER