Sökning: "social bakgrund enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden social bakgrund enkät.

 1. 1. Svenska hållbara fonders ägarinflytande överföretags hållbarhetsarbete (CSR) : En studie om vad som bidrar eller hindrar påverkansarbete på portföljbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Leonard Ekberg; Axel Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Aktivt ägarskap; Hållbarhet; Påverkansarbete; Portföljbolag; Institutioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens investerare lägger allt mer vikt på hållbarhetsrelaterade kriterier vid deras investeringsbeslut, vilket skiljer sig från den traditionella investeringsmodellen där primärt fokus ligger på risk och avkastning. Investerarna blir allt mer aktiva i sitt ägande genom användande av kapistal samt rösträttigheter i syfte att påverka företagen att förbättra deras miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings (ESG) prestation. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av organisatorisk och social arbetsmiljö hos tandhygienister inom privat sektor : En kvantitativ enkätstudie för tandhygienister inom en region i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa; Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Clara Ivarsson; Alma Flink; [2020]
  Nyckelord :Dental care; Salutogenesis; Sense of Coherence; WEMS; Känsla av sammanhang; Salutogenes; Tandvård; WEMS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Systematiskt arbetsmiljöarbete kan förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatser. Genom god arbetsmiljö kan kvalitén på utfört arbete öka, arbetet göras mer hållbart för arbetstagare och vården mer patientsäker. LÄS MER

 3. 3. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER

 4. 4. Nudging : Ett verktyg för ett ökat hållbart sparande?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Gesovski; Erik Gunhamn; [2019]
  Nyckelord :Nudge; SRI; sustainability; ethics; finance; cognitive dissonance; behavioral finance; behavioral economics; values; attitudes; behavior; rationality; investments; decisions.; Nudge; SRI; hållbarhet; etik; finans; kognitiv dissonans; beteendefinans; beteendeekonomi; värderingar; attityder; beteende; rationalitet; investeringar; beslut.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett starkt intresse kring klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor idag vilket speglar sig i allmän opinion och i politiska debatter. Den rationella investeraren antas placera sina pengar med hänsyn tagen till beslutskriterier som risk och avkastning. LÄS MER

 5. 5. Work in to work out : En studie om hur små- och medelstora företag (SMF) kan stärka sitt employer brand hos medarbetare tillhörande generation Z

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Emelie Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; Employer branding; Internal branding; SME; None-financial values; Generation Z; Employer branding; Internal branding; SMF; Mjuka värden; Icke finansiella värden; Medarbetarlojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturförändringar har präglat den svenska arbetsmarknaden vilket resulterat i en ökad konkurrens bland arbetsgivare. Ett aktivt employer branding-arbete blir därmed viktigare eftersom det är en möjlig konkurrensfördel. LÄS MER