Sökning: "social barnavård"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden social barnavård.

 1. 1. Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julianna Westerberg; [2022-02-18]
  Nyckelord :förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. LÄS MER

 2. 2. Tandtroll i den sociala barnavården - Socialsekreterares arbete med utanför hemmet placerade barns tandhälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Caroline Havsljung; [2022]
  Nyckelord :Social Work; Out-Of-Home Care; Child Welfare Worker; Looked After Children; Dental Health Socialt arbete; Social Barnavård; Socialsekreterare; Placeringar; Tandhälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : For decades international research has shown that children in out-of-home care have poor dental health compared to their peers. Although new and more rigorous health regulations have been introduced to the Swedish child welfare authority system, this has not been enough to solve the problem. LÄS MER

 3. 3. Utredningsplacering på utredningshem för familjer : En explorativ studie om förekomst av och möjliga påverkansfaktorer för utredningsplacering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Oscar Flanagan; Linnéa Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Den sociala barnavården; Utredningshem; Utredningsplacering; The Decision Making Ecology; Placering utanför hemmet ;

  Sammanfattning : Beslut som fattas inom den sociala barnavården är ett resultat av en komplex process med flertalet påverkansfaktorer att ta hänsyn till. Beslut om placering utanför hemmet är en ingripande insats i barns och familjers livssituation, beslut som grundas i socialtjänstens utredning och bedömning. LÄS MER

 4. 4. Vad gör vi den här gången? : Om återaktualiseringar inom socialtjänstens barnavård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pernilla Leal; Sara Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Re-actualization; social welfare; secretary work methods; social welfare secretary challenges; social welfare secretary experiences; clientwork; social work; Återaktualisering; socialsekreterares arbetssätt; socialsekreterares utmaningar; socialsekreterares upplevelser; klientarbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : With re-actualization within the social services’ childcare as a starting point, the aim of this study has been to understand and analyze how social secretaries describe how the organizations framework affects their work. In addition to this, the aim of the study has been to examine how social secretaries experience their work with re-actualizations. LÄS MER

 5. 5. Stress inom socialtjänstens väggar. En kvalitativ studie om arbetsvillkoren för socialtjänstens barnavård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Viveca Sterner; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; copingstrategier; stressfaktorer; socialsekreterares arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to seek an in-depth understanding of how stress manifests itself in the work situation for social workers in child welfare services. Through a qualitative method and interviews conducted on 4 social workers, the empirical material has been collected. LÄS MER