Sökning: "social blandning"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden social blandning.

 1. 1. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER

 2. 2. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Sociala åtagande vid uppförandet av nyproducerat bostadsområde : i samarbete med Derome

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patricia Trulsson; [2020]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; social commitment; municipal land directions; sustainable newly produced residential area; hållbar utveckling; social hållbarhet; sociala åtagande; kommunala markanvisningar; hållbart nyproducerat bostadsområde;

  Sammanfattning : Alla kommuner och städer i Sverige måste börja arbeta mot en hållbar stadsutveckling för att bland annat lösa problemen med den bostadsbrist som råder men också för att skapa platser för befolkningen att trivas i. Regeringens ambition om den hållbara stadsutvecklingen är att Sveriges kommuner och städer ska bli mer gröna, hälsosamma, inkluderande och klimatsmarta. LÄS MER

 4. 4. Blandat boende som utopi och verklighet : en komparativ studie om Stockholms och Helsingfors nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ville Leppänen; Mikael Kaunisto; [2020]
  Nyckelord :social housing; blandat boende; segregation; social housing; social hållbarhet; upplåtelseform; bostadsbyggande; Stockholm; Helsingfors;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar blandat boende i svensk och finsk kontext genom en komparativ fallstudie av två städer, Stockholm och Helsingfors. Vi använder prisskillnader inom ett område som indikator av huruvida blandning är möjligt att uppnå. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors karriärval inom IT-branschen : En kvalitativ studie om kvinnors karriärval inom IT-branschen med fokus på User Experience Design

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Annie Sivén; Nichole Möllenhoff; [2020]
  Nyckelord :IT; UX Design; User experience design; interaction design; genus; IT culture; IT; UX Design; User experience design; interaktionsdesign; genus; IT kultur;

  Sammanfattning : Följande kandidatuppsats är en kvalitativ studie angående kvinnors yrkesval inom IT- branschen med fokus på User Experience Design. Syftet med studien är att undersöka varför kvinnor i allt större utsträckning söker sig till UX Design, då man inte ser denna utveckling i övriga professioner inom IT. LÄS MER