Sökning: "social constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade orden social constructivism.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. Ett värdigt liv : En studie om socialsekreterares tolkning och tillämpning av LVM ur ett åldersperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nora Petersson; Nicolina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Misuse; LVM; elder; younger; social worker; ageism; social constructivism; Missbruk; LVM; äldre; yngre; tvångsvård; socialsekreterare; ålderism; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to investigate if age is impacting the social workers interpretationand application of the Swedish compulsory care legislation for people with substance abuse, Lag(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM]. This with a specific focus on the elderly,thus clients over 65 years. LÄS MER

 3. 3. Det börjar med barnen : Förskolans ansvar i att förbättra jämställdheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Kästel; [2022]
  Nyckelord :Preschool; Gender; Norms; Equality; Social work; Förskola; Genus; Normer; Jämställdhet; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Samhället idag präglas av normer, ojämställdhet och snäva könsroller. Studiens syfte var att analysera pedagogers arbete med dessa ämnen, läroplanens riktlinjer samt ett upplevt ansvar i att forma/utveckla barnen ur ett framtidsperspektiv. Socialkonstruktivism handlar om kön som konstruktion och är den teori jag utgått ifrån. LÄS MER

 4. 4. "Jag är vid god hälsa, alltså är Jag” : En studie om ungdomars åsikter och beteenden kring hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Ali Salahaddin; Agnes Delin; [2022]
  Nyckelord :Body perception; orthorexia; the subjective body; the objective body; the body and gender; social comparison theory; ideals; norm; social demands.; Kroppsuppfattning; ortorexi; den subjektiva kroppen; den objektiva kroppen; kroppen och genus; Social jämförelseteorin; ideal; norm; samhällskrav.;

  Sammanfattning : Syfte  Denna studie syftar till att undersöka hur media påverkar 15-åringars hälsa och välbefinnande. Genom att söka kunskap om de mediala påverkansprocesserna, syftar denna specifika fallstudie till att skapa en bättre förståelse genom följande tre forskningsfrågor:  Frågeställningar 1. LÄS MER

 5. 5. Normer och Sex - När, Hur, Varför, Vad och Vem? : En diskursanalytisk studie om hur tonåringars sexualitet konstrueras i nutidatonårsfilmer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Dimberg; Clara Ruiz; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En central aspekt genom människors liv är sexualiteten och den är även av vikt för identitetsskapande, och det är just under tonåren som människan börjar skapa sig sin egen identitet i ställning till samhället och världen runt omkring. En faktor som påverkar tonåringars identitetsskapande är filmindustrin, vilket bidrar till skapande och upprätthållande av olika sexuella skript. LÄS MER