Sökning: "social coping resource"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden social coping resource.

 1. 1. Universities role in helping students cope with stress : A multiple case study on Swedish business schools and student health organizations

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Lisa Eriksson; Elena Palani Jafi; [2020]
  Nyckelord :Stress; social coping resource; coping strategy; students; university;

  Sammanfattning : Background: Stress is increasing rapidly in society and especially among those studying. Some studies highlight the unique potential of universities, as a social coping resource, to help students maintain mental health and reduce stress. However, there is limited knowledge regarding how universities are reacting to this stress. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetarens psykosociala arbetsmiljö : En tematisk analys

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Mikaela Johansson; [2020]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; work related stress; social support; psychological well-being; professional identity; social work; social workers; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; socialt stöd; psykiskt välbefinnande; yrkesidentitet; socialt arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compile current research knowledge about the social worker’s psychosocial work environment in social services, focusing on themes as work-related stress, psychological well-being, social support and professional identity. The aim is to discover areas of change or improvement within the work environment in social services. LÄS MER

 3. 3. Studentidrottares upplevelse av att studera vid ett riksidrottsuniversitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jill Allmark; Nathalie Thelin; [2020]
  Nyckelord :dual career; elite sport; The athletic career transition model; The holistic athletic career model; dubbel karriär; elitidrott; Holistiska karriärutvecklingsmodellen; Karriärövergångsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka studentidrottares upplevelse av att kombinera studier påakademisk nivå med elitidrott på ett Riksidrottsuniversitet. Specifikt undersöktesstudentidrottare som inte hade någon koppling till en elitmiljö, det vill säga studentidrottaresom elitsatsade men vars idrottsförbund inte hade ett samverkansavtal med lärosätet. LÄS MER

 4. 4. Motherhood transitions in sport: From pregnancy to post-partum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Annie Jonsson; Julie Marie Skalleberg; [2020]
  Nyckelord :athlete mother; elite sports; challenge; resource; coping strategy; transition phase; idrottande mamma; elitidrott; utmaning; resurs; copingstrategi; övergångsfas;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvinnliga idrottares upplevelser av karriärövergången att bli mamma, med ett fokus på utmaningar, resurser och copingstrategier under perioderna före-, under- och efter graviditeten. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Svenska bordtennisspelares dubbla karriär upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jimmy Tay; [2019]
  Nyckelord :Bordtennis-studenter coping dubbel karriär upplevelser övergång;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevda utmaningar, resurser, barriärer samtcoping-strategier hos svenska bordtennisspelare som kombinerar idrott och utbildning. Fem intervjuer genomfördes med bordtennis-studenter mellan 22–27 år. LÄS MER