Sökning: "social delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1335 uppsatser innehållade orden social delaktighet.

 1. 1. “DEN SOM ALDRIG DANSAR FEL, ÄR DEN SOM ALDRIG DANSAR” En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelser av gammaldans utifrån ett hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Andersson; Elin Boström; [2024-03-27]
  Nyckelord :Traditionell dans; äldre personer; hälsa; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras är en naturlig process som kan leda till förändringar i meningsfulla aktiviteter, vilket kan påverka äldre personers hälsa och delaktighet. Arbetsterapeuter möter äldre personer i sin vardag för att delvis upprätthålla hälsan genom aktivitetsbaserade insatser, samt främja självständighet och deltagande i aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang. En klinisk kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Ahrner; Otto Bäckström Olsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Alkoholberoende; alkohol; alkoholmissbruk; substansbrukssyndrom; Sverige; personcentrering; personcentrerad vård; VAS; visuell analog skala; social hälsa; socialt utanförskap; social delaktighet; social inklusion; barn; familj; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Överdriven alkoholkonsumtion kan resultera i en sämre hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Vi vill i detta arbete undersöka hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang beroende på civilstånd, ålder, sociala kontakter och kön. LÄS MER

 3. 3. Café med gratis kaffeservering : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser utifrån utredningsmöten med äldre personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mohammad Yazdani; Mohammed Badenjki; [2024]
  Nyckelord :Biståndshandläggare socialarbetare; äldre personer med demenssjukdom; handlingsutrymme; självbestämmande; samtycke; professionellt ansvar samt personligt engagemang;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie tar sikte på hur biståndshandläggare hanterar äldre människor som har demenssjukdom. Studien syftar till att uppmärksamma dessa upplevelser och hur biståndshandläggare arbetar med äldre människor som har demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Att möta förändringens prövningar : En studie om organisationsförändring och dess inverkan på medarbetarens upplevda psykosociala arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katja Forthmann Henningsson; Emelie Åberg; [2024]
  Nyckelord :Organizational change; change work; organizational leaders; responsiveness.; Organisationsförändring; förändringsarbete; organisationsledare; lyhördhet.;

  Sammanfattning : För att organisationer skall anses vara uppdaterade och relevanta är förändring en nödvändighet. Förändringsarbetets framgång är främst beroende av de processer som uppföljs och åtgärder som vidtas vid implementeringen. LÄS MER

 5. 5. Vem anpassar sig till vem? : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av att skapa relationer med klienter i en institutionell kontext.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alfengård Marie; Evelina Lundberg; [2024]
  Nyckelord :Socialworker-client relation; institutional context; social work; participation; doxa; Socialarbetare-klientrelation; institutionell kontext; socialt arbete; delaktighet; doxa;

  Sammanfattning : The aim of this study was to reach an understanding of social workers experiences of creating relationships with clients through the meeting as a method in an institutional context. It is a professional dilemma for social workers to build relationships with clients in a professional role with inevitible elements of control. LÄS MER