Sökning: "social disability"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade orden social disability.

 1. 1. ”Man skrattar, man har kul, det är det fotbollen bygger på” Fotbollens betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelse av dess inverkan på hälsa och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Pontus Andersson; Daniel Gren; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ValMO; Hälsa; Delaktighet; Fotboll; Fritidsaktiviteter; Intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever en försämrad hälsa och delaktighet på grund av en brist på meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala relationer. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av aktiviteten fotboll för upplevd hälsa och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som var aktiva fotbollsspelare i ett paralag. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta för och med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Anderlund; Marika Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Developmental language disorder DLD ; learning environment; organization; principal; social theory of learning; special educational needs coordinator; Lärmiljö; organisation; rektor; social lärteori; specialpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine how schools organize the work with and for pupils with language disorder.  Further, it aims to find which role the Special Educational Needs Coordinator (SENCO) and principal, respectively may have in the work with the pupils and give an insight into what knowledge about Developmental Language Disorder (DLD) personnel in schools have. LÄS MER

 3. 3. Synliggörandet och osynliggörandet i mångfaldsarbetet: en kvalitativ studie om en banks arbete med mångfald

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap; Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Köhler; [2019]
  Nyckelord :diversity management; policy; intersectionality; travel of ideas; translation; mångfaldsarbete; intersektionalitet; idéspridning; översättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative essay is to examine how diversity is interpreted by a company and study how this interpretation is translated into real-life practice, additionally, it aims to identify possible gaps in the implementation process. A bank is chosen as the object of study and the material is gathered through semi-structured interviews conducted with six managers. LÄS MER

 4. 4. Mellan gymnasiesärskolan och framtiden som vuxen : En kritisk studie av gymnasiesärskolans utbildningsinsatser för att utveckla elevers självständighet och delaktighet inför ett framtidan vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Catrine Fröjd; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; lagen om stöd och service; gymnasiesärskolan; arbetsförlagt lärande; frigö;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how staff at the upper secondary school's national pro- grams prepare their students for their upcoming adult life. What didactic and subject-related resources do they use in the process towards the pupils' independent adult life and how in- volved are the pupils in the transition to adulthood and future employment. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Mocanu Wentland; Olivia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med intellektuell funktionsnedsättning har ett större omvårdnadsbehov än patienter utan intellektuell funktionsnedsättning, eftersom funktionsnedsättningen innebär intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter som påverkar de sociala, kognitiva och praktiska förmågorna hos patienten. Patienter med intellektuell funktionsnedsättning är en växande patientgrupp som sjuksköterskor kan möta i alla vårdsammanhang. LÄS MER