Sökning: "social documentation"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade orden social documentation.

 1. 1. The Perceived State of Research Funding in Europe and Potential Improvements to Increase Innovation & Productivity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Max Filip Fors; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Research; Funding; Improvement; Interviews;

  Sammanfattning : Currently most public research is funded by project-based grant schemes and applying for these is an essential part of most researchers’ jobs. Researchers are therefore in a rather unique situation that many other professions do not experience, needing to seek out funding by themselves. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans omvårdnadsdokumentation inom perioperativ vård: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Tell; Hanna Petersson; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; operating theatre nurses´; documentation; Perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; dokumentation;

  Sammanfattning :  Introduktion: Dokumentation av omvårdnad är varje sjuksköterskas skyldighet och ansvar enligtPatientdatalagen (SFS 2008:355). Operationssjuksköterskan dokumenterar omvårdnad och information utifrån den perioperativa vårdprocessen. Tydlighet i dokumentationen kan säkerställainformationsflödet mellan olika vårdgivare. LÄS MER

 3. 3. Samordnad Individuell Plan : En sytematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linus Frost; Linn Ottisdotter; [2021]
  Nyckelord :Coordinated individual plan; Lack of knowledge; Process of planning; Cooperation between authorities;

  Sammanfattning : Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services (SBU) published a scientific study on a knowledge gap in coordinated planning for people with mental disabilities. The aim of our paper is to identify research relevant regarding coordinated individual plans (SIP) and individual plan (IP) for people with mental disabilities from both the patient's and professional perspectives and investigate the collaboration and knowledge of the professionals. LÄS MER

 4. 4. Märkbara renar : En digitaliserad och effektiv renmärkning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lisa Eliasson; Hatharat Silawiang; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Process design; Service design; User-centered design; Reindeer husbandry; Reindeer marking; RFID; User-interface UI ; User-experience UX ; Teknisk design; Processdesign; Servicedesign; Användarcentrerad design; Rennäring; Renmärkning; RFID; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Idag utförs renmärkningen för att hålla koll på vilka renar som hör till vilken renägare. För att identifiera och särskilja renarna, räknas dem manuellt, alltså genom att personer går in i inhägnaden och prickar av renarna i en bok. LÄS MER

 5. 5. När man använder sig själv som redskap - En kvalitativ studie om sekundär traumatisk stress och kuratorers upplevelser av emotionellt arbete inom vuxenpsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wilma Wetterberg; Sara Tubishat; [2021]
  Nyckelord :secondary traumatic stress; coping strategies; emotional labour; social work; emotional management; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine counselors' emotional management in their work with patients who have been exposed to trauma during their life. The chosen method to implement this study was through qualitative semi-structured interviews with six counselors who are currently working or have experience of working in adult psychiatry. LÄS MER