Sökning: "social dumpning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden social dumpning.

 1. 1. Social offentlig upphandling – Medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling med fokus på utstationeringssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Maria Gratte; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EU-rätt; Statsrätt; Utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling ur ett inremarknadsperspektiv. Uppsatsen syftar särskilt till att utreda handlingsutrymmet vid utstationeringssituationer. Med sociala krav avses i uppsatsen främst sådana villkor som ska uppfyllas vid kontraktets fullgörande. LÄS MER

 2. 2. Kollektiva stridsåtgärder inom EU : ett arbete om konflikten mellan friheten att tillhandahålla tjänster och rättigheten att vidta kollektiva stridsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Dan Iresjö; [2012]
  Nyckelord :arbetsrätt; kollektiva stridsåtgärder; fri rörlighet för tjänster; laval; monti-II-förordningen; utstationeringsdirektivet;

  Sammanfattning : Arbetet berör konflikten mellan rättigheten att vidta kollektiva stridsåtgärder och EU-rättens regler om friheten att tillhandahålla tjänster. EU-domstolen har i Lavaldomen underkänt Sveriges implementering av utstationeringsdirektivet, som innehåller bestämmelser om minimikrav som en medlemsstat måste garantera utstationerade arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Lavalmålet: en europeisering av svensk arbetsrätt : Den svenska modellens anpassning till EG-rätten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sebastian Olofsson; [2009]
  Nyckelord :Laval; arbetsrätt; kollektivavtal; utstationeringsdirektivet;

  Sammanfattning : Sveriges medlemskap i EU innebär att den svenska arbetsrätten harmoniseras med EG-rätten. Den svenska implementeringen av utstationeringsdirektivets skyddsregel om minimilön, genom kollektivavtal, har underkänts. Detta eftersom implementeringen medför en diskriminering av utländska tjänsteföretag som har utstationerad personal i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Arbetstagarskyddet som fackligt syfte och tvingande hänsyn till allmänintresset - En studie i konflikten mellan den fria rörligheten och rätten att vidta stridsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Bång; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att belysa och analysera den juridiska komplexiteten i konflikten mellan den fria rörligheten och rätten att vidta stridsåtgärder. Begreppet mänskliga rättigheter har med tiden utvidgats från att ursprungligen omfatta individuella frihetsrättigheter till att även inkludera ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i egenskap av kollektiva rättigheter. LÄS MER

 5. 5. En komparativ studie av svensk och lettisk arbetslagstiftning i skuggan av Laval-målet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Andreas Uhlmann; [2008]
  Nyckelord :Svensk arbetsrätt; Lettisk arbetsrätt; Laval-målet; Social dumpning; Social protektionism;

  Sammanfattning : After the last European Union expansion the east European countries became members of the European Union. This meant that they would become apart of the Schengen agreement and that they would be able to travel, live and work anywhere in Europe. LÄS MER