Sökning: "social exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden social exkludering.

 1. 1. Det frivilliga tvånget att prestera - Upplevelser av organisationskultur och dess påverkan på arbetsprestation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Åsberg; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; prestation; individualisering; unga vuxna; värdeord; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det moderna samhället karaktäriseras av globalisering, extern och intern konkurrens samt ny informationsteknik, vilket har förändrat villkoren för individen på arbetsmarknaden. Denna studie undersöker upplevelsen av organisationskultur och arbetsprestation på ett företag inom rekrytering och bemanningsbranschen i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 3. 3. Analys av tillgänglighet och social exkludering i Uppsala stad : : med fokus på stadsdelarna Gottsunda och Svartbäcken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :William Broström; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; social exkludering; rörlighet; transporter; offentlig service;

  Sammanfattning : Tillgängligheten till transporter och offentlig service är kritiskt för att ett samhälle ska kunna frodas och utvecklas, men vissa stadsdelar kan vara särskilt utsatta jämfört med andra. Denna studie syftade till att undersöka variationen i tillgänglighet mellan olika områden, med två stadsdelar i Uppsala stad som exempel. LÄS MER

 4. 4. Nuets nomader - Konsumtionens betydelse för ungas identitetsskapande, En studie om konsumtion som stratifierande faktor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Printz; [2023]
  Nyckelord :Konsumtion; Konsumism; Identitetsskapande; Inkludering; Exkludering; Otillräckliga konsumenter; Ideala konsumenter; konnässörer; stratifiering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur unga skolelever förhåller sig till konsumtion samt att undersöka hur deras identitetsskapande är kopplat till detta. Vidare vill jag studera hur olika grad av valfrihet blir en vattendelare och en samhällelig stratifieringsapparat. LÄS MER

 5. 5. “She kept quiet all this time” : –En kvalitativ fallanalys av våld i nära relation i Tanzania och Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ebba Zetterström; Amanda Leander; [2023]
  Nyckelord :Intimate partner violence; breakup process; structures; norms; traditions; traumatic bond; contexts; qualitative caseanalysis; Våld i nära relation; uppbrottsprocessen; strukturer; normer; traditioner; traumatiska bandet; kontexter; kvalitativ fallanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa förståelse för hur våld i nära relation kan förklaras i Tanzania och Sverige samt vilken inverkan strukturella faktorer har på den enskilda individens uppbrottsprocess. Syftet med studien är att förstå kontextens betydelse för våld nära relation genom att göra en jämförelse av fenomenet mellan Tanzania och Sverige. LÄS MER