Sökning: "social fobi behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden social fobi behandling.

 1. 1. Kan SSRI-preparat ha effekt vid behandling av ångestsyndrom hos barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Madeleine Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid stress utlöst av saker eller situationer kan kroppen reagera med ångest som svar. Det är normalt för alla människor att känna ångest, oro och rädsla, men i de fall där personen får påverkad normalutveckling eller en påverkad psykosocial funktion finns det risk för att personen lider av ett ångestsyndrom. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ explorativ studie för framtagande av lämplig funktionalitet hos internettjänster för behandling av social ångest

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En tanke som ligger till grund för denna studie är de svårigheter som en person med social ångest kan ha inför att söka hjälp hos en kurator eller terapeut, detta då hjälpsökandet i sig kan innebära en stor social utmaning. Ett potentiellt sätt att närma sig en lösning till detta är användandet av olika former av digitala hjälpmedel, som kan tillgås av vem som helst som har tillgång till mobil eller dator, som kan agera som ett underlättande steg till att exempelvis bättre förstå sina problem och söka och hitta hjälp via internet. LÄS MER

 3. 3. Diagnos och behandlingsutfall: En effectiveness-studie på studentledd kognitiv beteendeterapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Karin Jarenfors; Matilda Thörne; [2018-05-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande effectiveness-studie gällande studentledd kognitiv beteendeterapi ämnade undersöka huruvida de olika diagnosgrupperna egentlig depression, oro/ångest, social ångest och specifik fobi hade olika mönster för behandlingsförlopp och utfall. Samtliga 190 deltagare hade innan behandling, efter avslutad behandling samt cirka ett år efter avslutad behandling, fyllt i självskattningsskalan Clinical Outcome in Routine Evaluation - Outcome Measure, som mäter psykisk hälsa och funktion. LÄS MER

 4. 4. Användarens önskade upplevelse vid behandling av social fobi med virtual reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jenny Bergdahl; [2018]
  Nyckelord :User experience design; user experience; UX-mål; social fobi; kognitiv beteendeterapi; virtual reality exposure therapy;

  Sammanfattning : Social fobi är en ångeststörning som i stor utsträckning påverkar livet hos den som är diagnostiserad. Kärnan i social fobi ligger i rädslan att bli granskad och riskera att göra bort sig eller bli förlöjligad. Den behandlingsmetod som visats vara mest effektiv i behandling mot social fobi är kognitiv beteendeterapi (KBT). LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapi för samsjuklig insomni och socialt ångestsyndrom: En behandlingsstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Eriksson; David Gryphon; [2017]
  Nyckelord :social anxiety disorder; social phobia; insomnia; treatment; single-case; CBT; socialt ångestsyndrom; social fobi; insomni; behandling; single-case; KBT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER