Sökning: "social fobi"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden social fobi.

 1. 1. Trygga elever talar mer : Lärare och elevers erfarenheter av talängslan – Årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Blomqvist; [2023]
  Nyckelord :talängslan; trygghet; muntlig framställning; retorik; klassrumsklimat; lärsituation; svenskämnet; social fobi; F-3;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa talängslan ur både elev- och lärarperspektiv, samt hur undervisning i muntlig framställning bedrivs i svenskämnet, i årskurs 1–3. Muntlig framställning är en central del i all undervisning under hela skolgången där elevers språkliga och kommunikativa förmåga ska stärkas. LÄS MER

 2. 2. Att göra sin röst hörd : En kvalitativ intervjustudie med lärare och elever i årskurserna F–6 om talängslan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Söderman Skans; Noomi Borgman Hejdenberg; [2022]
  Nyckelord :Talängslan; Klassrumsklimat; Relationer; Trygghet; Talsituationer;

  Sammanfattning : Talängslan handlar om att en person är rädd för att tala inför publik vilket enligt tidigare forskning kan leda till diagnosen social fobi. Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om vilka arbetssätt som lärare använder när de arbetar med talängsliga elever samt att belysa hur elever upplever olika talsituationer där de får tala högt inför klasskamraterna. LÄS MER

 3. 3. "Hen vill ju bara inte prata" : En kvalitativ studie kring förskollärares metoder i arbetet med selektiv mutism i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Eriksson; Ida Johansson Hellström; [2022]
  Nyckelord :Selective mutism; preschool; preschool teacher; approach; method; children with anxiety; children with social phobia; Selektiv mutism; förskola; förskollärare; förhållningssätt; metod; ångest hos barn; social fobi hos barn;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin grund i fyra förskollärares erfarenheter av selektiv mutism i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap kring förskollärares metoder i arbetet med selektiv mutism i förskolan. Föreliggande studies metod tar sin grund i ett kvalitativt tillvägagångssätt med en fenomenologisk inriktning. LÄS MER

 4. 4. Skiljer sig gymnasieelevers uppfattningar om andra? : En experimentell vinjettstudie om huruvidauppfattningar skiljer sig beroende på ifall karaktärer beskrivs som socialt fobiska eller blyga, och beroende på kön.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sandra Englund; [2022]
  Nyckelord :Social ångest; Social fobi; Experiment; Blyg; Vinjettstudie; ungdomar; gymnasie; förutfattade meningar; fördomar; kön;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka huruvida gymnasieelevers uppfattningar skiljde sig baserat på ifall en karaktär beskrevs ha den psykiatriska diagnosen social fobi, eller som blyg; ifall uppfattningar skiljde sig baserat på ifall karaktären beskrevs som en kille eller tjej; samt ifall deltagarens kön hade en påverkan på utfallet.Studien utfördes med en experimentell mellangruppsdesign, och inkluderade totalt 461 elever från 4 olika gymnasieskolor och 23 klassrum. LÄS MER

 5. 5. ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linn Dahlberg; Fredrik Losjö; [2021-05-31]
  Nyckelord :Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Limitation of Activity; Occupational Therapy and Client Centered;

  Sammanfattning : Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt. LÄS MER