Sökning: "social fobi"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden social fobi.

 1. 1. Diagnos och behandlingsutfall: En effectiveness-studie på studentledd kognitiv beteendeterapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Karin Jarenfors; Matilda Thörne; [2018-05-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande effectiveness-studie gällande studentledd kognitiv beteendeterapi ämnade undersöka huruvida de olika diagnosgrupperna egentlig depression, oro/ångest, social ångest och specifik fobi hade olika mönster för behandlingsförlopp och utfall. Samtliga 190 deltagare hade innan behandling, efter avslutad behandling samt cirka ett år efter avslutad behandling, fyllt i självskattningsskalan Clinical Outcome in Routine Evaluation - Outcome Measure, som mäter psykisk hälsa och funktion. LÄS MER

 2. 2. Halitosis och livskvalitet : - en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Jessica Rönnlöf; Alva Vettebring; [2018]
  Nyckelord :Halitosis; oral health related quality of life; oral malodor; psychological distress; social phobia; Dålig andedräkt; oralhälsorelaterad livskvalitet; psykisk ohälsa; social fobi;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att halitosis ska tas på större allvar och för att de drabbade individerna ska få rätt sorts stöd är det av stor vikt att identifiera samt uppmärksamma halitosis eventuella effekter på livskvaliteten. Syftet: Syftet med studien var att identifiera och sammanställa kunskap kring halitosis eventuella effekter på upplevd livskvalitet med speciellt avseende på oralhälsorelaterad livskvalitet, social ångest och sociala relationer. LÄS MER

 3. 3. Användarens önskade upplevelse vid behandling av social fobi med virtual reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jenny Bergdahl; [2018]
  Nyckelord :User experience design; user experience; UX-mål; social fobi; kognitiv beteendeterapi; virtual reality exposure therapy;

  Sammanfattning : Social fobi är en ångeststörning som i stor utsträckning påverkar livet hos den som är diagnostiserad. Kärnan i social fobi ligger i rädslan att bli granskad och riskera att göra bort sig eller bli förlöjligad. Den behandlingsmetod som visats vara mest effektiv i behandling mot social fobi är kognitiv beteendeterapi (KBT). LÄS MER

 4. 4. När kommunikationen brister : En litteraturstudie om talrädsla, kommunikationsprocess och våga-tala kurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Joanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Talängslan; kommunikation mellan människor; retorik;

  Sammanfattning : Målet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla. Vidare intas ett didaktiskt sociokulturellt perspektiv på elev och lärande samt vad som föreskrivs i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) och elevernas rättigheter till kommunikativa kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapi för samsjuklig insomni och socialt ångestsyndrom: En behandlingsstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Eriksson; David Gryphon; [2017]
  Nyckelord :social anxiety disorder; social phobia; insomnia; treatment; single-case; CBT; socialt ångestsyndrom; social fobi; insomni; behandling; single-case; KBT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER