Sökning: "social gemenskap demens"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden social gemenskap demens.

 1. 1. Att leva med demenssjukdom : -ur en partners perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Gunnarsson; Maria Johansen; [2017]
  Nyckelord :Demens; Partner; Livsupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns omkring 160 000 personer med någon form av demenssjukdom. Att insjukna i sjukdomen drabbar även partnern vars livssituation förändras drastiskt då denne dagligen lever nära sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Musik i omvårdnaden av personer med demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Wengström; [2013]
  Nyckelord :caring; communication; dementia; inclusiveness; music; well-being.; demens; gemenskap; kommunikation; musik; omvårdnad; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2050 beräknas det finnas 100 miljoner personer med demenssjukdom i världen. Att skapa stunder av gemenskap, försöka bevara patientens identitet och göra omvårdnaden personlig är avgörande för en god vård. LÄS MER

 3. 3. Alkohol - en risk- eller friskfaktor : en kvalitativ studie om alkoholens hälsoeffekter

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Dansk; Therese Wånehed; [2007]
  Nyckelord :hälsa; alkohol; alkoholens hälsoeffekter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att utifrån ett idéanalytiskt perspektiv undersöka hur alkoholens positiva hälsoeffekter framställs av läkare och i kvällspress. Detta har skett med hjälp av en textundersökning, där värderingar och föreställningar bearbetats utifrån en aktörscentrerad analys, som fått sin utgångspunkt i följande frågeställningar: – Hur framträder aktörernas syn på alkoholens nyttighet för hälsan? – Hur framträder aktörernas syn på gränsen mellan skadlig och måttlig mängd alkohol? – Vilka skillnader och likheter förekommer hos aktörerna? Metod Vår metod bestod av en textundersökning, där insamlad empiri består av 12 tidningsartiklar ur Expressen och tre intervjuer. LÄS MER