Sökning: "social gemenskap psykisk"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden social gemenskap psykisk.

 1. 1. “DEN SOM ALDRIG DANSAR FEL, ÄR DEN SOM ALDRIG DANSAR” En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelser av gammaldans utifrån ett hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Andersson; Elin Boström; [2024-03-27]
  Nyckelord :Traditionell dans; äldre personer; hälsa; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras är en naturlig process som kan leda till förändringar i meningsfulla aktiviteter, vilket kan påverka äldre personers hälsa och delaktighet. Arbetsterapeuter möter äldre personer i sin vardag för att delvis upprätthålla hälsan genom aktivitetsbaserade insatser, samt främja självständighet och deltagande i aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av att använda hundassisterad intervention för att främja delaktighet i aktivitet : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Matilda Edelönn; Sandra Markussen; [2024]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hundassisterad intervention; Delaktighet i aktivitet; Aktiviteter i dagliga livet;

  Sammanfattning : Utgångspunkten inom arbetsterapi är att aktivitet är hälsofrämjande. Arbetsterapeuter kanskapa förutsättningar för att främja delaktighet i aktiviteter i vardagen för individer och avsaknaden av delaktighet i aktivitet kan påverka ens hälsa och välbefinnande negativt. LÄS MER

 3. 3. Basinkomst och psykisk hälsa : En litteraturstudie om basinkomstens påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :My Funcke; Martina Jörmar; [2024]
  Nyckelord :Basic income; financial problems; mental health; mental illness; mental wellbeing; participation; community; autonomy; health effects; empowerment; stigma; shame.; Basinkomst; ekonomiska problem; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; psykiskt välbefinnande; delaktighet; gemenskap; autonomi; hälsoeffekter; empowerment; stigmatisering; skam;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att sammanställa forskning om vilken påverkan basinkomst har på mottagarnas psykiska hälsa. Vi ville även undersöka hur införandet av basinkomst påverkat sambandet mellan ekonomiska problem och psykisk hälsa samt diskutera resultaten utifrån kopplingen mellan basinkomst, psykisk hälsa och den teoretiska referensramen. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att delta i arbetsterapeutiska interventioner hos vuxna med depression och ångest : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Asmaa Aldugheim; Ida Berggren; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; depression; ångest; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och de vanligaste psykiatriska tillstånden, depression och ångest kräver psykiatrisk behandling. Depression och ångest kännetecknas av nedstämdhet och brist på intresse, vilket resulterar i nedsatta funktioner och påtaglig ansträngning i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Hur samvarierar fysisk aktivitet med upplevd livskvalité bland fyra individer med psykisk ohälsa : ”Livet är en dans, ibland”

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Linnea Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; idrottsvetenskap; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to investigate the significance of physical activity as a treatment for four individuals with mental illness. Can physical activity as a form of treatment coexist with an individual´s physical and mental health, quality of life and other components of life? - Primary research question: “How does physical activity coexist with perceived quality of life in four individuals with mental illness?” - Secondary research question: How does physical activity coexist with physical health?” - Secondary research question: “How does physical activity coexist with mental health?” - Secondary research question: “What impact does physical activity as a form of treatment have on the individual´s other aspects of life?” (Unemployment, home sitters, social exclusion, socioeconomic vulnerability, body perception). LÄS MER