Sökning: "social gerontology"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden social gerontology.

 1. 1. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER

 2. 2. "Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Cennet Useinovska; [2019]
  Nyckelord :anhörig; biståndsbedömning; delaktighet; frivillighet; omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Andersson, J & Useinovska, U. ”Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland” En kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv. Examensarbete i Socialt Arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Untold Stories; A phenomenological enquiry into why Six Swedish seniors wish not to tell their stories.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelyn Osei-Poku; [2018]
  Nyckelord :narrative gerontology; life stories; elderly care; not sharing; privacy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Emphasis is being placed on how life narratives can be incorporated into caring for the elderly based on the assumption that aged health care should be grounded on narrative perspectives in order to reduce ageist behaviours. The success of this however depends on the willingness of the elderly to share their stories. LÄS MER

 4. 4. Den rätta modellen? : Om två olika synsätt på förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Jan Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :social gerontology; community care; needs assessment; socialgerontologi; hemtjänst; biståndsbedömning; Linköpingsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en tillsynsmyndighet, en kommun och gruppen äldre personer framställs i ett förvaltningsmål, där traditionell biståndsbedömning av hemtjänst ställs mot en förenklad modell, Linköpingsmodellen, och hur denna process kan kopplas till de senaste decenniernas utveckling av samhällsstyrningen. Metoden som används har inspirerats av kritisk diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. På ett boende blir man ensam i sin rullstol : En kvalitativ studie om vårdpersonalens perspektiv på äldres ensamhet på särskilda boenden. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Rosendahl; Hanna Jonsson; [2016]
  Nyckelord :ensamhet; äldre; särskilt boende; vårdpersonal; hantera ensamhet; institutionalisering; aktivitetsteorin; disengagemangsteorin.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the nursing staffs interpretation of elderly peoples loneliness in nursing homes to get a deeper understanding of the processes causing loneliness and how it can be managed. Our main questions dealt with how the nursing staff experience elderlies loneliness, the impact of institutionalization in relation to loneliness and what strategies nursing staff use to counteract this loneliness. LÄS MER