Sökning: "social hjälpsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden social hjälpsamhet.

 1. 1. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER

 2. 2. Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marja Boberg; Helena Bogren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boberg, Marja & Bogren, Helena (2016). Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix - En studie om relationella förhållningssätt på IM. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Den Svenska Folkrörelsekulturen : En deskriptiv studie om folkrörelsers organisationskultur under påverkan av kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Setareh Malekzadeh; Bahram Nouraei; [2017]
  Nyckelord :Organizational Culture; Civil Society; Social Movements; Grassroots; Cultural Policy; New Public Management; Abstract Management; Swedish Workers’ Educational Association; Swedish National Touring Theatre; ABF; Riksteatern; Organisationskultur; Folkrörelser; Gräsrotsrörelse; Civilsamhället; Kulturpolitik; ABF; Riksteatern;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer samt att undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. Denna studie tillämpar Geert Hofstedes teorier som behandlar olika nivåer och dimensioner av organisationskultur. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av fysisk och social lärmiljö på grundskolan : En utvärdering av självskattningsverktyget MAVIS med lärarskattningar och klassrumsobservationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Carina Yrwing; [2014]
  Nyckelord :Självskattningsverktyg; Socialt klimat; Lärmiljö; Förändringsarbete; Elever i behov av särskilt stöd; Specialpedagogens funktion;

  Sammanfattning : Skolor bör arbeta och verka för inkludering och inför detta arbete menas att ett gott fysiskt och socialt klimat är en förutsättning. Socialt klimat omfattar relationer och samspel vilka anses inverka på välmående, beteende, prestationer och som skydd mot skolmisslyckanden för elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av fysisk och social lärmiljö på grundskolan : En utprövning av skattningsverktyget MAVIS med lärarskattningar och elevintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Linda Sundbom; [2014]
  Nyckelord :Lärmiljö; Socialt klimat; Skattningsverktyg; Bedömning av lärmiljö; Skolutveckling; Förebyggande arbete; Elevhälsa;

  Sammanfattning : Det finns ett positivt samband mellan elevers prestationer, välbefinnande och lärmiljö. Studien i denna uppsats är en utprövning av skattningsverktyget MAVIS, som är skapat för lärare i grundskolans senare år för att utvärdera, analysera och utveckla en lärmiljö. LÄS MER