Sökning: "social identitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden social identitetsteori.

 1. 1. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 2. 2. Det hemliga sällskapet : En kvalitativ studie av socionomstudenters konstruktion av socionom som social identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbeteLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Socialt arbeteLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Klara Jansdotter; Jonas Asplund; [2018]
  Nyckelord :identitet; professionsidentitet; utbildning; socionomer; socionomstudenter;

  Sammanfattning : Detta självständiga examensarbete på kandidatnivå redogör för hur socionomstudenter vid Göteborgs Universitet konstruerar socionom som en social identitet. Datainsamling skedde genom fokusgrupper med totalt sju deltagare från olika terminer vid socionomprogrammet, materialet har bearbetats med tematisk analys och analyserats med hjälp av social identitetsteori. LÄS MER

 3. 3. Den interna revisorns professionella och organisatoriska identitet : En kvalitativ studie inom svenska universitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robin Naderi; Andreas Pettersson; [2018]
  Nyckelord :identity; organizational identity; professional identity; social identity; internal auditor; relationship; conflict; trust; independence; objectivity.; identitet; organisatorisk identitet; professionell identitet; social identitet; internrevisor; konflikt; relation; förtroende; oberoende; objektivitet.;

  Sammanfattning : Två identiteter som den interna revisorn på ett universitet upplever är en professionell och organisatorisk identitet. Medvetet eller omedvetet behöver den interna revisorn beakta när den professionella och organisatoriska identiteten uttrycks då identiteterna har positiva samt negativa aspekter i rollen som internrevisor. LÄS MER

 4. 4. Social identitet i religiösa ritualer : En observationsstudie om ritualer och dess symbolers betydelse för socialidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Matthew Lewis; [2018]
  Nyckelord :Northern Ireland; ritual; social identity; religion; conflict; Nordirland; ritual; social identitet; religion; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera symboler som används i ritualer som är religiöst präglade, i detta fall en nordirländsk parad, för att bygga vidare på forskning kring ritualer och symbolers betydelse för social identitet. För att besvara detta syfte formulerades följande två frågeställningar: Hur kan symboler i tolfte juli paraden tolkas utifrån social identitetsteori? På vilka sätt ger denna ritual uttryck för de fyra komponenter som är del av David J. LÄS MER

 5. 5. ”Vi” mot ”dom” i fyra nyhetstidningars diskurser kring Breivik och Akilov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Breivik; Akilov; massmedia; discourse analysis; social identity theory; Terrorism; Breivik; Akilov; massmedier; diskursanalys; social identitetsteori;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att studera hur terroristen, representerad av Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov, konstruerades i fyra svenska dagstidningar efter två händelser benämnda terrordåd: attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011, och lastbilsattacken i Stockholm 7 april 2017. Detta utifrån ett socialpsykologiskt och diskursanalytiskt perspektiv med den sociala identitetsteorin som ramverk och ingrupper och utgrupper i fokus. LÄS MER