Sökning: "social identitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden social identitetsteori.

 1. 1. Civilreligiösa krigare? Angående amerikansk civilreligion inom USA:s militära verksamhet och dess påverkan på amerikanska soldater. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tove Larsson; [2019]
  Nyckelord :civilreligion; föreställningar; identitet; litteraturöversikt; militär verksamhet; social identitetsteori; social verklighet; soldater;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt den amerikanska civilreligionen visar sig inom den amerikanska militären och hur den kan inverka på eventuella föreställningar om och påverka identiteten hos de amerikanska soldaterna. Studien genomförs med hjälp av en litteraturöversikt och dess material består av vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. "Hur ser en skoldag ut för dig?" : En kvalitativ intervjustudie kring fritidslärarens samverkansuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matilda Bjuvgård; Anna Landin; [2019]
  Nyckelord :professional role; collaborative assignment; leisure teachers; leadership; yrkesroll; samverkansuppdrag; fritidslärare; ledarskap;

  Sammanfattning : The background of the essay as well as the previous research on our subject revealed leisure time teachers collaboration assignment as unclear. This is in agreement with our previous experiences from our operational training (VFU) and workplaces. LÄS MER

 3. 3. Identitet och sociala medier : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Hederstedt; [2019]
  Nyckelord :identity; creation of identity; self-image; social media; identitet; identitetsskapande; självbild; sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har riktat in sig på hur identitet och identitetsskapandet sker, med fokus på sociala mediers påverkan. Framväxten av ett postmodernt samhälle, en individualiserad kultur och en ökad globalisering bidrar till förändring ner på mikronivå vad gäller sociala strukturer och relationer. LÄS MER

 4. 4. Värdegrund som styrmekanism : En fallstudie om en kommunförvaltnings värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Andersson; Martin Österman; [2019]
  Nyckelord :public value management; social identity theory; core values; organizational values; organizational identification; Arbetspsykologi; värdegrund; tillitsbaserad styrning och ledning; värderingsstyrning; social identitetsteori; kärnvärden; organisatoriska värden; organisationsidentifikation;

  Sammanfattning : En tillitsbaserad styrprincip efterfrågar värderingsdrivna organisationer som kan nyttja organisatoriska värdegrunder som styrmekanismer. Frågeställningar behandlade förhållandet mellan organisatorisk värdegrund i relation till organisationsidentifikation, professionell värdegrund och praktiserad värdegrund. LÄS MER

 5. 5. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER