Sökning: "social imbalance in recruitment"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden social imbalance in recruitment.

 1. 1. Idiosynkratiska överenskommelser för att förlänga arbetslivet : En studie om hur individuella överenskommelser kan förlänga arbetslivet för äldre undersköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emilia Avander; Rebecka Lindegren; [2023]
  Nyckelord :assistant nurses; idiosyncratic deals; work conditions; social exchange; extended working life;

  Sammanfattning : Three ongoing trends are the background for this study: the aging population, the large retirements and the challenges of skill supply, which are particularly pronounced in the public sector. Partly because of the large retirements, the public sector is currently experiencing recruitment difficulties combined with increasing demand for healthcare services. LÄS MER

 2. 2. Estetiken angår alla! : Portfolio som verktyg för självvärdering och modell för att motverka social snedrekrytering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

  Författare :Ingrid Falk; [2009]
  Nyckelord :portfolio; social imbalance; formative assesment; aesthetic artistic education; portfolio; snedrekrytering; formativ bedömning; estetisk konstnärlig utbildning;

  Sammanfattning : De konstnärliga högre utbildningarna med bild- och forminriktning har till övervägande del en studentsammansättning med kulturellt kapital1 hemifrån. För att hårdra betyder det att elever med litet ekonomisk, socialt eller kulturellt kapital inte söker estetiskt gymnasieprogram eller blir studenter på förberedande konstnärlig utbildning. LÄS MER

 3. 3. Eftersom vi inte väljer våra föräldrar, hur väljer vi då till gymnasiet? : Hur den sociala bakgrunden påverkar niondeklassares val

  Kandidat-uppsats, Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Öjelind Mikaelsson; Lena Sjölinder; [2009]
  Nyckelord :Social imbalance recruitment; social background; cultural capital; parent involvement; Social snedrekrytering; social bakgrund; kulturellt kapital; föräldraengagemang;

  Sammanfattning : The social imbalance recruitment has been a current topic for years. Since much research has focused on the higher education's problems with this, this thesis aims to investigate if you are already at the high school choice were influenced by your social background. LÄS MER

 4. 4. Diskurser om breddad rekrytering : Analys av några offentliga texter

  Magister-uppsats, Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Ami Cooper; [2006]
  Nyckelord :critical discourse analysis; higher education; multiculturalism; widening recruitment; social imbalance in recruitment; diversity; kritisk diskursanalys; högskola; mångkulturalism; breddad rekrytering; social snedrekrytering; mångfald;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the discourses of widening recruitment to higher education in some political documents from the 21st century. The scientific method applied is critical discourse analysis as developed by Norman Fairclough. LÄS MER