Sökning: "social impact assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden social impact assessment.

 1. 1. The Nuclear Option : A Global Sustainability Appraisal of Civil Nuclear Energy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sebastian Arnström; [2020]
  Nyckelord :nuclear power; solar power; wind power; sustainability; sustainable development; sustainable energy development; sustainability of nuclear power; nuclear accidents; nuclear weapons proliferation; nuclear fuel depletion;

  Sammanfattning : Energy production systems are essential for human progress. They fuel the technologies that underpin economic growth and are prerequisite for efficient food production, education and healthcare. On the flip side, they also incur substantial eco-social costs. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till personer som lider av psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iwona Kowalska; Wiktoria Kowalska; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; Mental illness; Nurse – patient relations; Nurse; Psychiatric nursing; Stigma; Attityder; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk omvårdnad; Sjuksköterska – patientrelationer; Sjuksköterska; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med en psykisk ohälsa är en stor påfrestning och utmaning för den som drabbas. De psykiska besvären begränsar personens vardagliga funktion och kan därmed påverka dennes privata och sociala liv. Ännu idag kan en person med psykisk ohälsa drabbas av fördomar och utsättas för stigmatisering. LÄS MER

 3. 3. Vuxna kvinnors upplevelser av missfall : en litteraturöversikt med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Andersson; Victoria Petersson; [2020]
  Nyckelord :Livslidande; Missfall; Sjukdomslidande; Upplevelser; Vårdlidande.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background Miscarriage, in a nursing context, is often referred to as a spontaneous abortion or involuntary abortion and affects a large percentage of pregnant women. The cause of miscarriage is difficult to diagnose, and the symptoms are individual. LÄS MER

 4. 4. Miljöbedömningens roll för en hållbar kommunal översiktsplanering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felicia Frise; [2020]
  Nyckelord :Strategic environmental assessment; SEA; sustainability assessment; impact assessment; comprehensive planning; sustainable spatial planning; sustainable development; Strategisk miljöbedömning; hållbarhetsbedömning; konsekvensbedömning; översiktsplanering; hållbar fysisk planering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : För att möta de kommande samhällsutmaningarna, med klimatförändring, miljödegradering och sociala problem, krävs en mer hållbar samhällsutveckling där den fysiska planeringen spelar en stor roll. Översiktsplaner, som regleras i den svenska plan- och bygglagen (2010:900), är kommunernas strategiska dokument och avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning : En kvalitativ undersökning om bedömning i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Blad; [2020]
  Nyckelord :Equivalent assessment; co-assessment; interpretation space];

  Sammanfattning : It is stated in the School Act that the Swedish school should work towards providing an education of equal quality. Teachers are confronted with ethical considerations when assessing and grading. LÄS MER