Sökning: "social inkludering skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden social inkludering skolan.

 1. 1. Fysisk lärmiljö i tre särskilda undervisningsgrupper En studie om hur utformningen av den fysiska lärmiljön påverkar elever med särskilda svårigheter i deras väg mot kunskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andréas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; särskild undervisningsgrupp; geografisk lokalisering; skolgårdar; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Denna studie avser att belysa den fysiska lärmiljön i särskilda undervisningsgrupper. Målet är att ge kunskap om vad i den fysiska lärmiljön som kan utvecklas och förändras för att skapa bättre förutsättningar för elever i svårigheter så att de lyckas med sin skolgång. LÄS MER

 2. 2. Elevers röster runt extra anpassningar och särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Andersson; Åsa Söderkvist; [2019]
  Nyckelord :Elevperspektiv; extra anpassningar; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. LÄS MER

 3. 3. Ett fritidshem för alla : En intervjustudie om fritidspersonals arbete med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; inclusive education; leisure-time center; compulsory school for pupils with learning disabilities; a school for all; inkludering; inkluderande arbetssätt; fritidshem; grundsärskola; en skola för alla;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan. I syftet ingår också att undersöka fritidspersonalens uppfattningar om de omständigheter som påverkar arbetet med inkludering samt hur samtliga elever i verksamheten påverkas av det inkluderande arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. Fritidspersonals upplevelser och erfarenheter av arbete med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daiga Kazule Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Diagnosis; Inclusion; Role; Treatment; After-school staff; Diagnos; Inkludering; Yrkesroll; Bemötande; Fritidspersonal;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand after-school care stuffs experience supporting special needs children in the classroom and during after school activities. What kind of help do children with special needs need in the classroom and after school? And what role do after-school stuff have in meeting these needs? I attempted to answer these questions using a qualitative study. LÄS MER

 5. 5. Hur äldre och yngre elever med läs- och skrivsvårigheter upplever specifika specialpedagogiska åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ekberg; Anna Månegarm; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; demokrati; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik; upplevelse; åtgärder;

  Sammanfattning : Hur vi, som arbetar i skolan,stöttar elever som stöter på hinder i sin läs- och skrivutveckling och samtidigt får dem att känna sig inkluderade i undervisningen och i det sociala sammanhanget är en viktig fråga. Skolans arbete handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling och lärande samtidigt som eleven ska må bra och uppleva social gemenskap. LÄS MER