Sökning: "social klass"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden social klass.

 1. 1. UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN I GÖTEBORGS STAD - En studie av unga vuxna individers framtidsutsikter på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Lindberg; [2020-08-26]
  Nyckelord :social klass; utanförskapsområden; arbetsmarknad; utbildning; etnisk diskriminering; karriärskapsteorin; habitus;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här studien är att åskådliggöra eventuella individuella upplevelser samt uppfattningar gällande huruvida unga individer mellan 18 till 25 år vilka är bosatta i någon av de klassificerade utanförskapsområdena, påverkas av detta i och med sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.Teori:Tidigare forskning kring Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer och Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Den anställningsbara personalvetaren - En kvantitativ studie som analyserar möjliga faktorer som kan leda till en anställning inom kompetensområdet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Berentsen; Caroline Christensson; [2020]
  Nyckelord :Employment; HR-degree; students; competence-feeld; inquiry; part-time job; social class; social network; Anställning; HR-examen; studenter; kompetensområde; enkät; extraarbete; klass; socialt nätverk;

  Sammanfattning : The human resources field has changed and the responsibility for employability has been transferred to the individual himself. In this study, we have been interested in the extent to which individuals with a HR-degree from Örebro University have an employment in the field of competence after graduation and if we could identify what have affected their employment. LÄS MER

 3. 3. Medelklass och miljöaktivist? : Hur politiska sympatier och social klass relaterar till individers värdering av miljöfrågor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Sahlin; Cecilia Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :Miljösociologi; attityder; politiska sympatier; social klass.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka individer som värderar miljöfrågor högt. En fördjupad kunskap om skillnader i miljöattityder mellan olika individer kan användas för att främja stöd för en miljövänlig politik, vilket i sin tur kan främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars narkotikakonsumtion i Stockholms län : En kartläggning av ungdomars narkotikakonsumtion utifrån social skiktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oscar Lundin; Karo Hovhannisian; [2020]
  Nyckelord :Cannabiskonsumtion; konsumtion av övriga narkotika; klass; födelseland; framtidsutsikter; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader i ungdomars narkotikakonsumtion utifrån klass, kön och födelseland i Stockholms län. Vidare var syftet att kontrollera huruvida individens framtidsutsikter har en inverkan på konsumtionen. LÄS MER

 5. 5. Den inte så raka vägen : Om kvinnors upplevelser av att röra sig ovanför glastaket i svenskt näringsliv. Om resan dit, maktförhållanden och utestängningar längs med vägen.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Gerdsdorff; [2020]
  Nyckelord :glastak; hegemoniska maktordningar; intersektionalitet; ojämlikhetsregimer och social mobilitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur maktstrukturer påverkar inkludering och exkludering av kvinnor i ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Studien har sökt svar på vilken betydelse identiteter så som kön, klass och etnicitet har för möjligheten att inkluderas inom ledande befattningar i svenskt näringsliv. LÄS MER