Sökning: "social kompetens yrkesliv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden social kompetens yrkesliv.

 1. 1. En didaktisk analys av idrottslärarstudenters möte med en akademiserad utbildning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Vilhelm Abrahamsson; Oscar Ögren; [2023]
  Nyckelord :PETE; kritiska perspektiv; akademisering; didaktik.;

  Sammanfattning : Idrottslärarutbildningen har historiskt beskrivits som starkt traditionsbunden där praktiskafärdigheter har varit en del av det huvudsakliga målet med utbildningen. I takt med tiden harutbildningen genomgått en akademisering där teoretiska innehåll och forskningsfält har fåttallt större utrymme. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan främja eller försämra förutsättningarna för att socionomen kan ha ett långvarigt yrkesliv i ett patient-eller klientnära arbete

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Caroline Örtenblad; [2023]
  Nyckelord :Work environment; Contact professions; Stress; Recovery; Professional competence; Self care; Self determination theory; Arbetsmiljö; Kontaktyrken; Stress; Återhämtning; Yrkeskompetens; Egenvård; Självbestämmande teori;

  Sammanfattning : Studiens syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar socionomer i ett klient-eller patientnära arbete och som kan bidra till förståelse för vad som kan bidra till ett långt och hållbart yrkesliv i det sociala arbetet. Socionomen tillhör kontaktyrkena vilket innebär att det finns risker som kommer med yrket. LÄS MER

 3. 3. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett introduktionsprogram: En deskriptiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Karin Rose; [2020]
  Nyckelord :Descriptive qualitative study; Introductory program; Newly graduated nurses;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskans yrkeskompetens och sjukvårdsverksamheten i Sverige genomgått omfattande förändringar. När nyexaminerade sjuksköterskor förväntas bekanta sig med arbetsmiljön och förväntningarna i yrket samtidigt som introduktionsperioden ska ske beskrivs situationen som komplex. LÄS MER

 4. 4. Interorganisatoriskt lärande : En studie kring ett lärarlags utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Ulf Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :Interorganizational learning; organizational learning; entrepreneurship; entrepreneurial learning.; Interorganisatoriskt lärande; organisatoriskt lärande; entreprenörskap; entreprenöriellt lärande.;

  Sammanfattning : Abstract Skolor och utbildningsprogram behöver ständigt utvecklas. Ett steg många skolor tar är att organisera lärarna i arbetslag. Det samhälls- och yrkesliv eleverna utbildas för ställer allt högre krav på styrkor i att definiera och lösa problem i ett förändringsarbete, ofta i grupp. LÄS MER

 5. 5. Pensionärspooler : Pensionär med fortsatt anställning efter ett yrkesverksamt liv

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Stenström; Patricia Wall; [2010]
  Nyckelord :older workforce; working capital; work experience; flexibility; pensioner; äldre arbetskraft; kompetens; yrkeserfarenhet; flexibilitet; pensionär;

  Sammanfattning : A qualitative survey has been carried out in a manning company whose business concept was to employ pensioners. Six pensioners have been interviewed regarding their views on resumed employment. The results of these interviews have been analysed supported by analytic induc-tion. LÄS MER