Sökning: "social konstruktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden social konstruktionism.

 1. 1. Attityder till äldre personer med alkoholmissbruk : En enkätstudie besvarad av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med missbruks- och beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Amalia Sunna-Niia; Cindy Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Alcohol; Attitudes; Elderly; Social Constructionism; Social Work; Alkohol; Attityder; Social konstruktionism; Socialt arbete; Ålderism; Äldre;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om det förekommer negativa attityder till äldre personer med alkoholmissbruk bland socialsekreterare och i så fall i vilken utsträckning, samt om det finns adekvata insatser att tillgå och om detta erbjuds till målgruppen. Studiens syfte besvarades med hjälp av en enkätstudie där intentionen var att studien skulle resultera i en totalundersökning, varpå samtliga små kommuner i mellersta Sverige (med under 15 000 invånare) tillfrågades att delta. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap och sociala relationer mellan kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare inom HR : En grundad teori om tillgänglighet hos närvarande chefer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Larsson; Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; sociala relationer; HR; tillgänglighet; grundad teori; social konstruktionism; symbolisk interaktionism; LMX;

  Sammanfattning : Ledarskap innebär enligt en av många definitioner en process som involverar avsiktlig påverkan över andra människor för att guida, strukturera och förenkla relationer såväl som aktiviteter inom organisationer. Med avstamp i denna definition har vi valt ett intresseområde att utforska som berör ledarskap och sociala relationer mellan kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare inom HR. LÄS MER

 3. 3. ”Ja det är en riktig jävla motivation!” : En fenomenologisk intervjustudie om motivation till ensemblespel på kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2020]
  Nyckelord :motivation; ensemble playing; cultural school; student perspective; phenomenology; focus groups; motivation; ensemblespel; kulturskola; elevperspektiv; fenomenologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som elever i olika ensembler på kulturskolan erfar och om det skiljer sig något mellan fokusgrupperna. Bakgrundskapitlet belyser litteratur och tidigare forskning inom området motivation, instrumentalspel och gruppsykologi. LÄS MER

 4. 4. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 5. 5. “Ensamkommande ‘barn’ behöver kläder och skor. Stora skor. Jättestora skor.” : En kritisk diskursanalys av hur begreppet “ensamkommande” konstruerades på Twitter under 2015.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tintin Andersen-Larsson; Peter Morath; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; social work; constructionism; discourse; critical discourse analysis; social media; Twitter.; ensamkommande; socialt arbete; konstruktionism; diskurs; kritisk diskursanalys; sociala medier; Twitter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to analyze - by the use of critical discourse analysis - how constructions of ensamkommande (unaccompanied minors) were expressed on Twitter in 2015. The purpose of this analysis has been to investigate what consequences these constructions might have for how people interpret and understand unaccompanied minors and what kind of impact that could have on the social work carried out for the target group. LÄS MER