Sökning: "social ontologi"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden social ontologi.

 1. 1. Organisatorisk hälsa inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Charlotte Berggren; Ella Persson; [2020]
  Nyckelord :Kontroll; Effektivisering; Tillit; Handlingsutrymme; Flexibilitet; Värdeskapande; Värdesamskapande; Organisatorisk hälsa; Arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att bidra med ökad kunskap kring hur värde skapas internt i människobehandlande verksamheter, samt dess påverkan på arbetsmiljön och vidare det externa värdeskapandet. Fokus har följaktligen varit på att skildra medarbetarnas perspektiv och redogöra för hur de upplever att kontroll och handlingsutrymme påverkar deras förutsättningar i skapandet av värde på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Hur nära kan Man vara? : En studie om mäns relation till intimitet och närhet kopplat till normer kring att vara man.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ivve Martinez; [2018]
  Nyckelord :Genus; Manlighet; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Intimitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utöka kunskapen kring maskulinitet och normer kring att vara man kopplat till mäns relation till intimitet och sexualitet och genom det bidra till en vidare diskussion om jämställdhet. Forskningsstudiens fokus breddar begreppet jämställdhet genom att den bidrar till att utöka kunskapen om ojämställdhet som existerande även inom könskategorin män, och inte enbart mellan kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Natur(s)kön feminism: en analys av fyra feministiska teoriers förhållningssätt till människans (könade) natur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Edit Cornelia Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Feminist theory; critical realism; the sexed nature of humans; ontology; emancipation; feministisk teori; kritisk realism; människans könade natur; ontologi; frigörelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the ontological assumptions made about the (sexed) nature of humans in four feminist theoretical accounts of sex and gendered power. The four works analysed are: Simone de Beauvoir’s The Second Sex, Gayle Rubin’s ”The Traffic in Women”, Judith Butler’s Gender Trouble and Elisabeth Grosz’ Time Travels. LÄS MER

 4. 4. Mobbning bland skolungdomar : En litteraturstudie om social status och grupptillhörighet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :William Stymne; [2018]
  Nyckelord :school bullying; students; adolescents; peer groups; social hierarchies; stigmatization; power relations; literature review; meta-analysis; mobbning; skolor; elever; ungdomar; kamratgrupper; sociala hierarkier; stigmatisering; maktförhållanden; litteraturstudie; meta-analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara hur kamratgrupperingar och sociala hierarkier utgör en väsentlig del av samt leder till mobbning bland skolungdomar. Detta har genomförts med kvalitativ meta-analys av forskningsartiklar, som har tolkats utifrån sociologiska teorier om stigmatisering och miniatyrsamhälleliga gruppers maktförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Från kris till kunskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kajsa Ulfsdotter; Hanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Organisationslärande; kriskommunikation; efterkrisfasen; digitala medier; meningsskapande; single och double loop-lärande; resiliens; terrorism; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka efterkrisfasen hos Polismyndigheten, och hur Polisen har dragit lärdomar från terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Vidare undersöktes även hur lärdomarna har kommunicerats inom organisationen samt vilken syn Polisen har på kommunikation och lärande i digitala medier. LÄS MER