Sökning: "social problematic"

Visar resultat 1 - 5 av 723 uppsatser innehållade orden social problematic.

 1. 1. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 2. 2. The Perceived State of Research Funding in Europe and Potential Improvements to Increase Innovation & Productivity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Max Filip Fors; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Research; Funding; Improvement; Interviews;

  Sammanfattning : Currently most public research is funded by project-based grant schemes and applying for these is an essential part of most researchers’ jobs. Researchers are therefore in a rather unique situation that many other professions do not experience, needing to seek out funding by themselves. LÄS MER

 3. 3. "Syns du inte, finns du inte" : En kvalitativ studie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer upplever sin yrkesroll i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hospital social workers; interprofessional collaboration; teamwork; profession; jurisdiction; communication between professions.; Science General;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research was to investigate medical social workers experiences and thoughts on collaboration with other health care professionals and what obstacles and opportunities they see with the interprofessional collaboration. The empirical research is based on six interviews with curators in somatic healthcare. LÄS MER

 4. 4. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsspråk både här och där : Ungdomars upplevelser av andras bruk och förståelse av ungdomsspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Stålbalk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A common assumption about youth languages is that they are an expression of youth culture, and even if youth culture as a concept is difficult to define, it is often regarded that youths actively distance themselves from both childhood and adulthood. Language can thereby be discerned as a tool to accomplish this. LÄS MER