Sökning: "social psykologi grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden social psykologi grupp.

 1. 1. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER

 2. 2. Stereotypinnehåll för sociala grupper med olika hög social status: Effekten av deltagarinstruktioner inom Stereotype Content Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobias Ahlqvist; Sabina Basic Knezevic; [2021]
  Nyckelord :stereotype content; agency; communion; instructed perspective; social desirability; rich; poor; stereotypinnehåll; agens; kommunalitet; deltagarinstruktioner; social önskvärdhet; rika; fattiga; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stereotype research has previously employed different techniques of measuring stereotype content. One such theory is the Stereotype Content Model (SCM) in which content is measured along the dimensions of competence and warmth (Fiske et al., 2002) or the parallels agency and communion (Abele et al., 2016). LÄS MER

 3. 3. Effekter av transparens och typ, en experimentell studie kring förutsättningarna för effektiv nudging

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nelly Johansson; Isabella Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; dubbelprocessteori; System 1; System 2; inramningseffekter; bias; digitalt experiment Nudging; dual process theory; framing effects; digital experiment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna experimentella studie var att rikta ett psykologiskt fokus på påverkansmetoden nudging genom att utforska dess förutsättningar, begränsningar och bakomliggande mekanismer. Studien undersökte effektivitet i förhållande till olika typer av nudging baserat på dubbelprocessteorin och olika nivåer av transparens samt dess förhållande till upplevelsen av frihet att välja. LÄS MER

 4. 4. Samforskning: en kvalitativ studie om samforskning som kvalitets- och utvärderingsmetod

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Charlotte Alm Reich; Anette Axelsson; [2021]
  Nyckelord :samforskning; relation; tematisk analys; evidens; tyst kunskap co-research; relationship; thematic analysis; evidence; silent knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka utvärderingsmetoden samforskning. Utifrån tre huvudfrågor har författarna genom intervjuer, både enskilda och i fokusgrupp, försökt nå en fördjupad förståelse för vilka fördelar och svårigheter som finns med samforskning, samt hur denna står sig i förhållande till samhällets krav på utvärdering och evidens. LÄS MER

 5. 5. Confidence accuracy vid vittnesmål: Effekten av lukt som minnesledtråd för händelse- och detaljinformation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Persson; Mattias Olsson; [2021]
  Nyckelord :kontextberoende minne; confidence accuracy; vittnesmål; minnesledtråd; action- och detailed information; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns ett brett forskningsunderlag som talar för lukt som en effektiv minnesledtråd för att bättre återkalla tidigare inkodad information och minnen. Lukt kan även fungera som en minnesledtråd för att återskapa samma kontextuella förutsättningar som vid inkodningstillfället. LÄS MER