Sökning: "social regel"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden social regel.

 1. 1. Målpunkter som verktyg för integration - Studie av offentligt tillgängliga mötesplatser i Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Christian Bogolin; Fredrik Hartman; [2019]
  Nyckelord :Malmö; Segregation; Integration; Offentliga platser; Mötesplats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Begreppet segregation har under senare år tagit allt större plats i samhällsdebatten i Sverige. De bakomliggande drivande faktorerna för fenomenet är komplexa och svåra att förklara och att förändra bostadsbeståndet genom nybyggnation tar tid. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor som mördar sina intima partners

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
  Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER

 3. 3. Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Ask; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. LÄS MER

 4. 4. Upphävande av strandskydd inom detaljplan : En granskning av vilka skäl som kommuner åberopar vid upphävande av strandskydd samt vad domstolarna anser vara giltiga och ogiltiga skäl

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Martin Karlsson; Mohamed Dirie; [2019]
  Nyckelord :Shore protection; shore protection legislation; revocation; detailed development plan; Strandskydd; strandskyddslagstiftningen; upphävande; detaljplan;

  Sammanfattning : Due to the popularity of settlement in coastal areas, measures need to be taken in the form of rules and guidelines for construction close to beaches in order to achieve a more ecologically sustainable construction and contribute to sustainable social development.In Sweden, shore protection is used, which aims to protect the public's access to shores, which the right public advocates according to Chapter 2. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Hultman; [2019]
  Nyckelord :diabetes type 1; parents; stress; control; caregivers; diabetes typ 1; föräldrar; stress; kontroll; vårdare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Att vara förälder till ett barn som insjuknar i diabetes kan innebära svår stress. Även om den akuta stressen vid diagnosen avtar, så upplever många föräldrar en pågående psykisk stress som kan leda till utbrändhet. LÄS MER