Sökning: "social responsivity"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden social responsivity.

 1. 1. Gemenskap bland föreningsaktiva äldre : en kvalitativ intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pär Eggefjäll; Steven Thursfield; [2018]
  Nyckelord :Sense of community; elderly; associations; anomie; fatalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how sense of community is defined, created and maintained among members of local associations of pensioners. A total of seven members from four different local associations in two municipalities in Southern Sweden were interviewed using a semi-restrictive interview structure. LÄS MER

 2. 2. Kärlek, till ett annorlunda barn : En litteraturstudie av bemötande och attityder gentemot familjer med diagnosbärande barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Tina Simpson; [2016]
  Nyckelord :stigma; ADHD; attitudes; responses; children with disabilities; exclusion; social responsivity; sensory deprivation.; stigma; ADHD; attityder; bemötande; diagnosbärande barn; exkludering; social responsivitet; sensorisk deprivation.;

  Sammanfattning : The issue of diagnosed children has been heavily debated in the media over thepast decade. This study deals with the issue of diagnosis from a family perspectiveand utilizes a method of thematic analysis trough a literature review of fourautobiographies that describes the parents experience of the diagnosis issueregarding attitudes and responses towards their children and family. LÄS MER

 3. 3. Socialitet – vad är det? : En sociologisk forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Charlotte Andersson; [2015]
  Nyckelord :sociality; perspective of others; social responsivity; personality; loneliness; social competence; shame; socialitet; perspektivtagande; social responsivitet; personlighet; ensamhet; social kompetens; sociala relationer; skam; hänsynsfull ouppmärksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts utifrån iakttagelsen att det i forskningssammanhang inom samhällsvetenskaperna hänvisas till begreppet eller fenomenet socialitet utan att det egentligen redogörs för vad som åsyftas. För att ge ökad förståelse av socialitet har syftet för denna studie varit att belysa hur socialitet som begrepp eller fenomen beskrivs inom mikrosociologisk teoribildning och empirisk forskning. LÄS MER

 4. 4. Stötta varandra för att kunna stötta andra : En socialpsykologisk studie om socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Mogren; Arabela Gacanin; [2015]
  Nyckelord :Social worker; work strategy; emotions; professional role; bureacracy; social support; Socialsekreterare; socialt stöd; arbetsstrategi; emotioner; yrkesroll; byråkrati;

  Sammanfattning : Socialsekreterare är en yrkesgrupp med stora påfrestningar emotionellt och ärendemässigt. Enligt tidigare studier har belastningen på socialsekreterare de senaste tio åren ökat. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Kurator och unik människa - två sidor av samma mynt : En kvalitativ studie av skolkuratorers upplevelser av yrkesroll och känslohantering i yrkesutövandet samt dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Sjöö; Emil Nordström; [2015]
  Nyckelord :School counselor; Well-being; Dialogue; Emotional management; Professional role; Kurator; Välbefinnande; Samtal; Känslohantering; Yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa förståelse för förhållandet mellan skolkuratorns person och yrkesroll samt hur känslor som uppkommer i elevsamtal hanteras. Utöver det undersöks också de konsekvenser för välbefinnande som kan följa av känslohantering, för såväl kurator som elev. LÄS MER