Sökning: "social utsatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade orden social utsatthet.

 1. 1. ADHD, kriminalitet och social utsatthet – en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Gustafsson; Emelie Nilsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; låg självkontroll; social utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att kartlägga sambandet mellan kriminalitet och ADHD med särskilt fokus på hur social utsatthet påverkar sambandet. Studien besvarar frågeställningarna: 1. Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan ADHD, kriminalitet och social utsatthet? 2. LÄS MER

 2. 2. Att berätta eller inte berätta om mobbning i skolan : Hur kön, social självtillit och auktoritativt lärarledarskap sammanhänger med mellanstadieelevers intention att berätta om egen utsatthet av mobbning för vuxna i skolan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Agnes Werner; Lina Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :psykologi; socialpsykologi; mobbning; mobbning i skolan; social självtillit; auktoritativt lärarledarskap; berätta; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med det aktuella examensarbetet var att undersöka hur kön, social självtillit och elevens uppfattning av lärarens auktoritativa ledarskap sammanhängde med mellanstadieelevers intention att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal samt hur det sammanhängde med elevens upplevelse av hinder för att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal. I studien deltog 370 mellanstadieelever (62. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med social hållbarhet inom industrin – svårigheter och möjligheter ur ett hälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Eilertsen; [2023]
  Nyckelord :Social sustainability; masculinity; health; industry; gender norms; Social hållbarhet; maskulinitet; hälsa; industri; genusnormer;

  Sammanfattning : Introduktion: De globala målen har tre dimensioner där social hållbarhet är en dimension som innebär att skapa ett jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle. Ett av de globala målen är att minska ojämlikheterna där ett delmål är att främja social inkludering. LÄS MER

 4. 4. ”Du får skylla dig själv!” : - en netnografisk studie om informellt hjälpsökande på internet vid våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mikaela Peereboom; Maja Barrdahl; [2023]
  Nyckelord :intimate partner violence; men´s violence against women; seeking help on the internet; stigmatization; victim blaming; women s vulnerability; hjälpsökande på internet; kvinnors utsatthet; mäns våld mot kvinnor; skuldbeläggande; stigmatisering; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is one of the most common forms of violence againstwomen and is a widespread social problem that affects women among allsocioeconomic, religious and cultural groups. It is the social services responsibilityto meet these women and to especially consider the well-being of women who havebeen exposed to violence or abuse by a partner. LÄS MER

 5. 5. Ungas upplevelser av utsatthet på särskilda ungdomshem- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lisa Falk; Nicolina Mattson; [2023]
  Nyckelord :Adolescents; vulnerability; violence; bullying; special residential youth homes; institutional care; social work; power; gender.; Ungdomar; utsatthet; våld; mobbning; särskilda ungdomshem; instutitionsvård; socialt arbete; makt; genus.;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturöversikt är att undersöka det aktuella forskningsläget, såväl i Sverige som internationellt, gällande vilka upplevelser ungdomar på särskilda ungdomshem har av utsatthet på boendet. Genom en systematisk litteratursökning återfanns fjorton studier, vilka kvalitetsgranskades och analyserades genom en tematisk analys. LÄS MER