Sökning: "social utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 4599 uppsatser innehållade orden social utveckling.

 1. 1. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”För mig är du viktig” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mia Bergkvist; Johanna Caris; [2024]
  Nyckelord :Trygghet; relationer pedagog-barn; förskollärares förhållningssätt; förskollärares ansvar; förskollärare; sociala relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt och hur de uttrycker sig om sitt ansvar för att skapa trygga och sociala relationer för alla barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan anges det att förskolan ska genomsyras av en levande social gemenskap. LÄS MER

 3. 3. Att ge stöd till barn som far illa : En litteraturöversikt om erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne Honkonen; Mikaela Seljemo; [2024]
  Nyckelord :Child abuse; child health nurse; maltreatment; neglect; support; Barnhälsovårdssjuksköterska; barnmisshandel; försummelse; misshandel; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: En viktig uppgift för sjuksköterskor inom barnhälsovården är att stödja och följa upp barn mellan 0–5 år gällande hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Barnhälsovården ska förebygga ohälsa hos barn och tidigt uppmärksamma förekomst av problem och sätta in åtgärder för dessa, samt att ge stöd vid förekomst av våld i familjer. LÄS MER

 4. 4. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapsämnets utveckling : En ämnesplansstudie i samhällskunskapsämnet med inriktning mot gymnasial nivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Eliasson; [2024]
  Nyckelord :Curriculum; Social Science Education; Sweden; syllabus; development;

  Sammanfattning : This study focuses on Swedish social science education and the syllabus development over time. The study explores the social studies subject’s syllabus from 1965 to 2011; it aims to review the subject’s development in relation to the curriculum. LÄS MER