Sökning: "social work studie"

Visar resultat 1 - 5 av 6507 uppsatser innehållade orden social work studie.

 1. 1. Vems närvaro saknas? En kvalitativ studie om professionellas reflektioner om preventiva insatser mot problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Astrid Abrahamsson Mjörnebrant; Tuva Rexstrand; [2024]
  Nyckelord :school absenteeism; school absence; school attendance problem; preventive work; academic support; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past decade, problematic school absenteeism has become a well-known concept in society and research. This study aims to research professionals’ perspectives on problematic school absences in elementary school and high school, and their alternative solutions and thoughts about preventative work. LÄS MER

 2. 2. "Utan känslor kan jag inte göra mitt jobb" En kvalitativ studie om hur socialarbetare använder känslor i relationsskapande med klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nova Andersson; Rina Kryeziu; [2024]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotions in social work; emotional labor; deep- and surface acting; feeling rules; relationship-based practice emotionell intelligens; känslor i socialt arbete; känsloarbete; djupt- och ytligt skådespeleri; känsloregler; relationsbaserat arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide further understanding of how social workers use their own and client’s emotions in the relationship-based practice of social work. Further, we wanted to explore in which way social workers’ experiences of emotions can be understood as part of their professional practice. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterarnas ställning gentemot lagförslagen om anmälninsplikt : En kvalitativ studie som undersöker socialsekreterares ställning och deras handlingsutrymme inför lagförslaget om anmälningsplikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nawal Mahmoud; Nada Awes; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Social workers; undocumented immigrants; social services; challenges; ethical issues; human right; role conflicts.; Nyckelord: Socialsekreterare; papperslösa migranter; socialtjänsten; utmaningar; etiska problem; etiska dilemma; mänskliga rättigheter; rollkonflikter.;

  Sammanfattning : This study focuses on the proposed legislative amendment regarding mandatory reporting. The purpose of the study is to investigate how social workers within social services perceive the legislative proposal on mandatory reporting, identify ethical dilemmas that social workers associate with the mandatory reporting law, and explore how they reason about handling these dilemmas. LÄS MER

 4. 4. Kompetens för HR-arbete : En kvalitativ studie av samtida platsannonser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Josefin Eriksson; Linn Stolpe; [2024]
  Nyckelord :Human Resource; HR-competence; competence; job advertisement; textual analysis; Human Resource; HR-kompetens; kompetens; platsannons; textanalys;

  Sammanfattning : Kompetens är ett omstritt begrepp, både inom forskningen och yrkeslivet, och är beroende av situation och kontext. Därav finns det inte alltid en gemensam uppfattning för vad som utgör kompetens. LÄS MER

 5. 5. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER