Sökning: "social- och kulturell kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden social- och kulturell kontext.

 1. 1. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 2. 2. Står orden i vägen för matematiken? : En läromedelsgranskning över texters utformning i matematikuppgifter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecka Petterström; Bergvall Susanna; [2021]
  Nyckelord :Textuppgifter; matematik; läsförståelse; samband; signalord; matematiska begrepp; missvisande ord;

  Sammanfattning : Matematiska problem är ofta formulerade med mycket text därav blir elevens förmåga att läsa och tolka text samt textens utformning, centrala delar i elevens utveckling av matematisk förståelse. En text i matematik kan innehålla begrepp och ord som eleven behärskar i sitt vardagliga språk men som har en annan betydelse i en matematisk kontext. LÄS MER

 3. 3. Folk och kultur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Muren Cederstrand; [2020]
  Nyckelord :folkhögskola; snedrekrytering; kulturpolitik; folkbildning; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Folkhögskolesystemet är Sveriges största kulturarena, och får sitt existensberättigande från sitt demokratifrämjande uppdrag. Stöd till folkbildningen är Sveriges största kulturpolitiska budgetpost, och tillgången till kultur som en demokratisk rättighet har fastslagits av Riksdagen. LÄS MER

 4. 4. "Jag känner mig mer hemma i dövvärlden även om jag kan prata" : Ungdomars erfarenheter av att byta från en auditivt orienterad till en visuellt orienterad skolmiljö

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sara Andersson; Linn Fröberg; [2020]
  Nyckelord :School placement; school setting; transition; deaf and hard-of-hearing students; identity work; social identity; Skolbyte; skolmiljö; transition; döva elever; hörselnedsättning; identitetsarbete; social identitet;

  Sammanfattning : Varje år byter ett antal elever som är döva eller har hörselnedsättning (D/HN) skolform under pågående grundskoleutbildning. Det har inte funnits en samlad bild av varför bytet sker och hur eleverna upplever omställningen. LÄS MER

 5. 5. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER