Sökning: "social-ekologiska system"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden social-ekologiska system.

 1. 1. Kulturmiljöer, förvaltning och klimatförändringar En kvalitativ fallstudie om Gathenhielmska kulturreservatet som ett social-ekologiskt system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Teodor Sandklef; [2022-02-02]
  Nyckelord :social-ekologiska system; hållbarhet; klimatförändringar; kulturarv; kulturmiljöer; kulturmiljöförvaltning;

  Sammanfattning : This papers aim is to investigate how cultural landscapes and management relate to climate patterns and some of its consequences. By doing so, the paper also seeks to apply Elinor Ostroms general framework for analyzing sustainability in social-ecological systems (2007, 2009; McGinnis & Ostrom, 2014). LÄS MER

 2. 2. Ekotätning : Malmös gröna infrastruktur i förhållande till urban förtätning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Ermanbriks; Elin Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Green infrastructure; sustainability; urban densification; ecosystem services; biodiversity; green area; social-ecological systems; sustainable city planning; natural based solutions; Grön infrastruktur; ekosystemtjänster; urban förtätning; biologisk mångfald; grönyta; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; social ekologiska system; naturbaserade lösningar;

  Sammanfattning : Med en växande stadspopulation världen över har förtätning av urbana områden ökat markant de senaste åren och Malmö är inget undantag. I takt med denna utveckling blir även frågan om den gröna infrastrukturens funktion och plats i den täta staden mer och mer aktuell. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering i Salems kommun – klimatanpassning och resiliens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Boel Hofset; Jonas Ljunggren; [2022]
  Nyckelord :Stormwater; Cloudburst; Climate change; Precipitation; Nature-based solutions; Dagvatten; Skyfall; Klimatförändringar; Nederbörd; Naturbaserade lösningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fallstudie av Salems kommuns klimatanpassning rörande dagvattenhantering. En analys av lågpunkter och rinnvägar vid nederbörd har utförts för att identifiera översvämningsrisker. LÄS MER

 4. 4. Effekter av en ökande befolkning och ett ökat besökstryck i urbana och peri-urbana grönområden : En fallstudie av tre kommuner i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Moa Asplund; Anna Hauffman; [2022]
  Nyckelord :Ecosystem services; social-ecological systems; urban environment; green areas; adaptive co-management; Ekosystemtjänster; social-ekologiska system; urban miljö; grönområden; adaptiv samförvaltning;

  Sammanfattning : Världens befolkning ökar idag i rask takt. Om cirka 30 år beräknas det bo närmare tio miljarder människor i världen, varav över sex miljarder beräknas bo urbant. Urbaniseringen ökar kraftigt vilket sätter stor press på den fysiska planeringen. LÄS MER

 5. 5. Den urbana miljöns inverkan på människors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sara Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Urban social-ecological systems; Green area; Urban sustainable development; Urban experiences; Urbana social-ekologiska system; Grönområden; Urban hållbar utveckling; Urbana upplevelser;

  Sammanfattning : Den mänskliga populationen har tredubblats på 70 år och det råder konsensus om att människan är den dominerande faktorn till klimatförändringarna och den negativa påverkan på ekosystemens processer. Det betonar att den globala utvecklingen främst vilar i mänsklighetens händer, inte minst den urbana utvecklingen då städer i hög grad driver på klimatpåverkan. LÄS MER