Sökning: "sociala aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 1339 uppsatser innehållade orden sociala aktiviteter.

 1. 1. Upplevd meningsfullhet och välbefinnande hos ensamboende pensionärer över 65 år genom aktiviteter med sin hund - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linda Grundén; Johanna Wernerheim Sobhie; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; äldre; husdjur; roll; välmående; sociala relationer; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; Occupational patterns; elderly; pets; wellness; social interactions; occupational therapy; occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Transition from work to retirement can affect well-being through changed activities and roles. Meaningful activities are important to maintain health. Activities could be defined by doing, being, becoming and belonging, and meaning and well-being are related to doing activities with their dog. LÄS MER

 2. 2. Studenters upplevelser av psykologiska kontrakt i sina extraarbeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fiorentina Pantina; Felicia Larsson; [2023]
  Nyckelord :psychological contracts; breach of contracts; full-time students; part-time employees; job satisfaction;

  Sammanfattning : Extraanställning bland heltidsstudenter har blivit alltmer förekommande i dagens samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka uttalade och outtalade förväntningar som heltidsstudenter har på sin arbetsgivare, samt vilka konsekvenser det kan bli av eventuella psykologiska kontraktsbrott. LÄS MER

 3. 3. Moder, trälinna eller sköldmö? : en undersökning av vikingakvinnans roll i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Susanne Fogelström; [2023]
  Nyckelord :Viking age; Gender archaeology; popular culture; androcentrism; gender constructions; intersectionality; Vikingatid; Genusarkeologi; populärkultur; androcentrism; genuskonstruktioner; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur vikingakvinnan framställs i två stora populärkulturella medier. Detta för att närmare förstå vilken bild som förmedlas via film och skönlitteratur, och i förlängningen vad som når den stora publiken. LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie om motivation för fysisk aktivitet hos personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Weineholm; Astrid Thomas; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord Schizofreni; fysisk aktivitet; motivation; psykiatrisk öppenvård. Schizophrenia; physical activity; psychiatric outpatient care.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Personer med schizofreni rör sig mindre än den generella befolkningen och har en ökad risk att dö i förtid till följd av sjukdomar som går att förebygga med fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Rätten till ett meningsfullt liv : En litteraturstudie om hur äldre personer utan kognitiva sjukdomar upplever livet på vårdhem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Isa Persson; Emma Kyrö Cakmak; [2023]
  Nyckelord :Nursing homes; Residents experiences; Quality of Life; Person-centred care; Autonomy; Vårdhem; Boendeupplevelser; Livskvalitet; Kognitivt intakt; Personcentrerad vård; Autonomi;

  Sammanfattning : Tidigare forskning presenterar skillnader i upplevelsen av vilka faktorer som är viktiga för en god vårdkvalitet mellan vårdpersonal och personer på vårdhem. Av den anledningen är det viktigt att sammanställa erfarenheter från de boende för att få en helhetsbild och utveckla ett personcentrerat omvårdnadsarbete på äldreboenden. LÄS MER