Sökning: "sociala dilemman"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden sociala dilemman.

 1. 1. Etik - skolans fostran : En litteraturstudie om hur lärare undervisar kring etik inom religionskunskap och utmaningar de upplever inom området

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Åberg; Malin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :etik; moral; undervisning; etikövningar; metoder; utmaningar.;

  Sammanfattning : Med hjälp av denna litteraturstudie vill vi ge lärare, lärarutbildare och lärarstudenter en inblick i hur etikundervisning kan organiseras samt visa på diverse utmaningar som lärare upplever inom ämnet. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare arbetar för att utveckla elevers reflektions- och resonemangsförmåga inom etikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Dilemman i förskolans jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie om pedagogers reflektioner kring jämställdhetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanne Kinell; [2018]
  Nyckelord :preschool; gender equality; feminism; gender; gender theory; gender contract; förskola; jämställdhet; feminism; genus; genusteori; genuskontrakt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the dilemmas that pedagogues’ reflect about in gender equality work at preschool. The target group is active pedagogues in pre-school. A qualitative survey has been realized to achieve the purpose. Semi-structured interviews have been conducted with eight pedagogues. LÄS MER

 3. 3. "Det blir moment 22, det klaffar ju inte någonstans" : - Socialsekreterares syn på arbetet med ekonomiskt bistånd och missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Lina Andersson; Malin Wallin; [2018]
  Nyckelord :Economic support; substance abuse; system theory; professional ethics; self- determination theory; Försörjningsstöd; missbruk; systemteori; professionsetik; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur socialsekreterare på försörjningsstödsenheter arbetar med klienter som har missbruksproblematik, vilka dilemman som kan uppstå i det arbetet och hur socialsekreterarna hanterar dessa dilemman. I studien genomfördes sex halvstrukturerade intervjuer med informanter från två kommuner. LÄS MER

 4. 4. Juridiskt beslutsfattande : - Ur ett psykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Kristin Persson; Emelie Wagell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Juridiskt beslutsfattande ska, inom rättsvetenskapen och rättsväsendet, ske objektivt och rättssäkert. Domare förväntas döma inom de ramar lagstiftaren ställt upp. Vidare råder uppfattning om att vissa s.k. LÄS MER

 5. 5. Religionslärares syn på de didaktiska tillämpningarna av livsfrågor i etikundervisningen : -En invtervjustudie av fyra religionslärare

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Didaktik Religion Religionslärare Etik;

  Sammanfattning : Arbetet kring hur lärare skall hantera livsfrågor och dess komplexitet av det har fått en alltmer framträdande roll i dagens skoldebatt. Denna intervjustudie undersöker i linje med studiens syfte fyra olika religionslärares sätt att arbeta med livsfrågor och vilka dilemman som uppstår kring detta i klassrummen. LÄS MER