Sökning: "sociala dilemman"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden sociala dilemman.

 1. 1. Hållbar Turism : Ekonomisk tillväxt, natur och friluftsliv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Disenhed Holm; [2018]
  Nyckelord :Growth; Development; Sustainability; Cooperation; Tillväxt; Utveckling; Hållbarhet; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism har ökat i snabb takt under de senaste åren och anses vara en industri som har stor möjlighet att fortsätta växa. Turism ger möjlighet för människan att uppleva nya platser och kulturer och bidrar till en positiv ekonomisk tillväxt på den destination där turism finns. LÄS MER

 2. 2. Organisationers arbete med en Right Based Approach och kvinnors rättigheter i Södra, Västra och Östra Afrika

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Klara Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Right Based Approach; kvinnors rättigheter; Östra; Västra och Södra Afrika; organisationer; tolkning av rättigheter; normer; shrinking space; strategier; women´s rights; Eastern; Southern and Western Africa; Non-governmental organizations; interpretations of rights; norms; strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allt fler aktörer pekat på att utveckling och rättigheter är starkt sammankopplade och därmed börjat anamma olika former av en Right Based Approach(RBA) till utveckling. Brist på utveckling kan ha sin grund i diskriminering. En grupp som halkat efter och som är strukturellt underordnad är kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Digitala popstjärnor : Om sociala mediers betydelse för att synas, höras och nå ut som osignerad, kvinnlig popartist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Cajsa Wallin; [2017]
  Nyckelord :personliga varumärken; pop; genus; motstånd; sociala medier; osignerade kvinnliga artister; mikro- kändisskap; identitet; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den osignerade, kvinnliga popartistens spelplan för att konstruera sig själv som ett “personligt (pop)varumärke” via sociala medier. Med ansats i fem djupgående intervjuer har jag sökt besvara hur detta “varumärkesgörande” ser ut, samt vilka möjligheter och svårigheter diskursen för med sig. LÄS MER

 4. 4. Efter filmen : En kvalitativ intervjustudie om upplevelserna av att medverka i en dokumentärfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ebba Kulneff; Moa Lichtenstein; [2017]
  Nyckelord :etik; dokumentärfilm; moral; närhetsetik; subjekt;

  Sammanfattning : Ständigt förs diskussion om etiska dilemman inom journalistikens yrkesområden. Vad bör allmänheten få veta? När ska man släppa professionen och istället agera som medmänniska? Uppsatsen utgår från dokumentärfilmen som journalistisk berättarform. LÄS MER

 5. 5. ”JAG KÄNNER MIG OTILLRÄCKLIG” En kvalitativ studie om det goda sociala arbetet, socialsekreterares handlingsutrymme och dilemman

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Chasmine Hellström; Lovisa Hellström; [2016-08-04]
  Nyckelord :gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; dilemman; krav; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att skapa en djupare förståelse för socialsekreterarensupplevelse av de konflikter som kan uppstå i arbetet mellanorganisationens riktlinjer, den egna föreställningen om vad ett gott socialtarbete innebär och klientens förväntningar på hjälpen hen söker. Vårafrågeställningar har varit: Hur benämner socialsekreterare ett gott socialtarbete? I vilken grad upplever socialsekreterarna själva sig ha handlingsutrymmei sitt arbete? Finns det konflikter som uppstår i mötet mellan deegna uppfattningarna av ett gott socialt arbete, organisationens riktlinjeroch klienten? För att besvara frågeställningarna valde vi att genomföra enkvalitativ studie som bygger på sex semistrukturerade intervjuer medsocialsekreterare från två olika enheter, i två olika kommuner. LÄS MER