Sökning: "sociala insatsgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sociala insatsgrupper.

 1. 1. "De har redan blivit allt för insyltade i kriminalitet" : En kvalitativ studie om samverkan mellan polis och socialtjänst för att förebygga ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Markus Wahlström; Ida Dahlström; [2019]
  Nyckelord :collaboration; criminality; youth; social services; police; Samverkan; brottsförebyggande arbete; ungdomskriminalitet; socialtjänst; polis;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten och polisen samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet i Eskilstuna kommun. För att samla in material till studien har nio stycken kvalitativa intervjuer, med 10 respondenter, genomförts. Samtliga respondenter arbetar med eller inom samverkan mellan polis och socialtjänst. LÄS MER

 2. 2. Sociala insatsgrupper: en rättssociologisk studie om att bryta ungdomskriminalitet genom samverkan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Elin Anner; [2017]
  Nyckelord :Police; Crime prevention; Community intervention teams; Collaboration; Social services; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain an understanding of society’s ability to prevent juvenile delinquency through community intervention teams [sociala insatsgrupper]. Community intervention teams is a structured collaboration between primarily social services, police and schools that aims to prevent youth from developing a criminal lifestyle. LÄS MER

 3. 3. "Vad ska jag säga, alla var emot mig" : En kvalitativ studie om upplevelser av sociala insatsgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Johanna Olsson; Ulrica Heldebro; [2016]
  Nyckelord :cooperation; labeling; police; criminality; youth; SiG; samverkan; stämpling; polis; kriminalitet; ungdom; SiG;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att försöka få reda på hur ungdomarna, som varit föremål för sociala insatsgrupper i flera stockholmsförorter norr om Stockholm, kan uppleva insatsen. Vi vill även försöka få reda på hur övriga aktörer, så som fältassistenter, samordnare och polis i samma förorter kan uppleva sociala insatsgrupper. LÄS MER

 4. 4. Sociala insatsgrupper - en diskursanalytisk studie om samverkan och risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kamila Biszczanik; [2014]
  Nyckelord :riskfaktorer; samverkan; risk; Foucault; diskursanalys; sociala insatsgrupper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala insatsgrupper (SIG) är en regeringsinitierad brottsförebyggande samverkan mellan huvudsakligen socialtjänsten, polisen och skolan rörande unga som anses riskera att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil. Pilotprojektet med SIG initierades av regeringen år 2011 och är en del av den nationella satsningen mot organiserad brottslighet. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsbrottslighetens individer och strukturer : En diskursanalys av insatser utformade för att förebygga ungdomsbrottslighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nadja Nebi; [2014]
  Nyckelord :Diskurs; ungdomar; ungdomsbrottslighet; riskbedömning; individuella riskfaktorer; strukturella riskfaktorer; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera den diskursiva konstruktionen av det förebyggande sociala arbetet med ungdomsbrottslighet, genom att studera underlaget till en aktuell insats (Sociala insatsgrupper). Ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt har varit styrande i teoretiska samt metodologiska överväganden. LÄS MER