Sökning: "sociala jämförelse teorin"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden sociala jämförelse teorin.

 1. 1. Självförverkligande - På ett manligt sätt. En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Bengtsson; Johanna Nilsson; Sandra Lindqvist; [2019-02-07]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Instagram; sociala medier; självpresentation; unga män; online; offline; symbolisk interaktionism; sociala jämförelse teorin; välbefinnande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka unga mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter kring identitetsskapande och självpresentation på InstagramTeori: Identitetsteori, Symbolisk interaktionism, Sociala jämförelse teoriMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer á 16 personer totaltResultat: Studien fastslår att unga män använder Instagram för att följa vänner, kändisar och profiler men även i syfte att presentera en idealbild av sig själv i form av marknadsföring. Unga mäns användning skiljer sig åt där vissa tycks vara mer frekventa användare än andra. LÄS MER

 2. 2. INFLUENCERS- VÄN ELLER FIENDE? - En kvalitativ intervjustudie om hur tonårstjejer uppfattar influencers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Bergendahl; [2018-09-12]
  Nyckelord :Medialisering; Sociala medier; Identitet; Parasocial interaktion; Social jämförelse; Influencers; Tonåringar; Livsstil; Online Offline;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur tonårstjejer uppfattarinfluencers.Teori: Studiens referensram tar avstamp i Parasociala interaktionsteorin, Social jämförelse-teorinsamt identitetsteorier.Metod: En kvalitativ metod innehållande tre stycken semistrukturerade parintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av språkutvecklande arbete och elevers språkbad mellan mångkulturell skola och homogent svensk skola - och dess påverkan på de undervisande pedagogerna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Stjernfeldt; [2017]
  Nyckelord :flerstämmighet; inställning; jämförelser; ledarledd fritid; resurser; språkbad; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med arbetet var att utifrån pedagogers perspektiv undersöka hur elevunderlag påverkar i vilken grad språkutvecklande arbete sker på två, utifrån sett, helt skilda skolor. Men också för att identifiera eventuella skillnader och kritiska aspekter i dessa elevers skolsituation samt under deras fritid och hur detta sedan påverkar de undervisande pedagogerna. LÄS MER

 4. 4. Informationssökning vid resor - en kvantitativ studie över i vilken grad olika generationer använder och har förtroende för TripAdvisor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefin Hellström; Malin Nyman; [2017]
  Nyckelord :Baby Boomers; Generation X; Generation Y; förtroende; beslutsfattande; TripAdvisor; DMO; vänner och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det sker en förändring inom turistbranschen idag där traditionella källor till information som turistbyråer och destinationers besökshemsidor läggs ned och städer istället satsar på sociala medier som TripAdvisor för att ge turistinformation. På grund av den förändring som nu sker har vi valt att göra en kvantitativ undersökning över i vilken grad TripAdvisor används och anses som en pålitlig källa av olika generationer i jämförelse med vänner och familj, destinationers besökshemsidor och turistbyråer. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande och intrycksstyrning på sociala medier : En kvalitativ intervjustudie om hur identitet kan skapas på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sanna Åström; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; identitet; identitetsskapande; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera individers upplevelse av hur den egna identiteten skapas på sociala medier. Problemformuleringen grundar sig i att en medvetenhet finns kring att bilden som visas upp på sociala medier ofta är överdrivet perfekt eller positiv men att personer trots detta upplever en press att själva uppnå det perfekta livet, alternativt att ge sken av det på sociala medier. LÄS MER