Sökning: "sociala konstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden sociala konstruktioner.

 1. 1. Sociala medier – en spegling av verkligheten? : Hur maktförhållanden och sexistiska ideal avspeglas på TikTok när gränsen mellan privat och offentligt suddas ut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Linnéa Wallman; Julia Ubilla Falzon; [2023]
  Nyckelord :Tiktok; makt; offentliga sfären; sexism; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka hur olika klipp på Tiktok kan spegla maktförhållanden och sexisitiska ideal, med ett intresse för att se hur oentliga och privata sfären svävar samman och inuerar beetenden på TikTok. Det empiriska material för studien är baserat på en kvalitativ sociosemiotisk analys av 10 utvalda videoklipp på TikTok, där vi vill förstå olika teckens betydelse utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fakta eller fiktion? : en analys av manligt tolkningsföreträde och sanningsanspråk i dokumentären Gängkrigen och kvinnorna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Agnes Boija; Tove Wahlbeck; [2023]
  Nyckelord :Rollblandning; true crime; tolkningsföreträde; sanningsanspråk; medias framställning; genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats används kriminologisk narrativ metod i syfte att undersöka hur gängkriminella kvinnor framställs i media utifrån ett genusvetenskapligt ramverk. Det empiriska materialet som vi använt för analysen är dokumentärserien Gängkrigen och kvinnorna vilken Karwan Faraj är redaktör samt producent av. LÄS MER

 3. 3. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 4. 4. Från inget arbete till inget hem : En studie av hemlöshet i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Carl Alwehammar; Karin Huss; [2022]
  Nyckelord :homelessness; Swedish government official reports; social constructionism; claims; hemlöshet; statens offentliga utredningar; socialkonstruktionism; anspråk;

  Sammanfattning : Hemlöshet är ett mångfacetterat begrepp och socialt problem som funnits i århundraden, trots detta finns ingen samsyn kring fenomenets orsaker eller lösningar. Denna studie har ämnat bredda kunskapen kring konstruktioner av hemlöshet och särskilt inriktat sig på svenska statens syn på, och anspråk om, personer i hemlöshet och hemlöshet som socialt problem. LÄS MER

 5. 5. Kropp, genus och etnicitet i verktygslådan : Att bygga en kritisk undervisning och nedmontera normer i Dansteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Josefine Juto; [2022]
  Nyckelord :body; dance teacher; dance theory; ethnicity; gender; intersectionality; norm critical approach; danslärare; dansteori; etnicitet; genus; intersektionalitet; kropp; normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en förståelse för danslärares förhållningssätt till begreppen kropp, genus och etnicitet inom ramen för kursen Dansteori i gymnasieskolan. Det undersöks huvudsakligen med hjälp av det intersektionella perspektivet samt den normkritiska pedagogiken som teoretiskt ramverk. LÄS MER