Sökning: "sociala konstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden sociala konstruktioner.

 1. 1. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER

 2. 2. En etnografisk studie om barns plats- (och identitets)skapande i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hjertqvist; [2021]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; barns platsskapande; barns identitetsskapande; social interaktion; social koreografi;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur barn skapar och kommunicerar platser i förskolans utomhusmiljö. Detta harundersökts i form av en etnografisk studie på en förskola. LÄS MER

 3. 3. Självuppfyllandeprofetia – I en kamp med utanförskapet. : En intervjustudie om unga vuxnas identitetsformering i utsatta områden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Salaki Jasmin; [2021]
  Nyckelord :Segregerade bostadsområden; sociala gruppsammanhang och identitetsformering;

  Sammanfattning : Den här uppsatens ämne handlar om utanförskap i utsatta segregerade bostadsområden samt om vilka möjligheter och resurser som invånare har. Studien har granskat det kollektiva missnöjet hos de yngre aktörerna som lever inom dessa sociala konstruktioner. LÄS MER

 4. 4. Mäns sexuella våld mot kvinnor : En litteraturstudie som syftar till att identifiera faktorer förknippade med mäns sexuella våld mot kvinnor och sedan beskriva vissa utfall av detta våld hos offren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Beatrice Larsson; [2021]
  Nyckelord :“Men’s sexual violence”; “Women”; “Sexual assault”; “Health consequences”; “Women’s quality of life”; ”Mäns sexuella våld”; ”kvinnor”; ”sexuella övergrepp”; ”Hälsokonsekvenser”; ”Kvinnors livskvalitet”;

  Sammanfattning : Introduktion: Sexuellt våld är ett folkhälsoproblem som drabbar kvinnan genom ett avsevärt lidande och en sämre hälsostatus. Syfte: Att undersöka varför mäns sexuella våld mot kvinnor förekommer och hur det påverkar kvinnors livskvalitet. Metod: Strukturerad litteraturstudie med tematisk analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitet, femininitet och rädsla för brott : En kvantitativ studie om genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marissa Haynes; Dennis Karlsson; Irma Music; [2021]
  Nyckelord :Crime; Femininity; Gender; Masculinity; Fear; Sex-crime.; Brott; Femininitet; Genus; Maskulinitet; Rädsla; Sexualbrott.;

  Sammanfattning : The present study examined the relationship between fear of crime and masculinity respectively femininity. Furthermore, the relationship between different types of crime and masculinity respectively femininity were also examined. A web-survey measuring the degree of masculinity and femininity as well as fear of crime was developed. LÄS MER