Sökning: "sociala medier ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden sociala medier ångest.

 1. 1. UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson; Rebecca Glamheden; [2019-03-13]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; sociala medier; FOMO; kognitiv dissonans; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. LÄS MER

 2. 2. Första års gymnasieelevers upplevda kunskap om depression och ångest samt dess behandlingsmetoder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Cecilia Levin; Sebastian Nydahl; [2019]
  Nyckelord :Depression; ångest; behandling; prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund Det har utförts studier som belyser problemet med ökningen av antalet ungdomar som upplever psykisk ohälsa. Trots detta finns det få studier som undersöker om ungdomarna själva har kunskap om de vanligaste mentala sjukdomarna samt ett begränsat antal studier som belyser var de får sin kunskap ifrån. LÄS MER

 3. 3. Smarttelefonen och vårt mående: Sambandet mellan smarttelefonanvändning och självskattad psykisk ohälsa bland universitetsstudenter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tanja Hallstadius; [2018]
  Nyckelord :Smarttelefon; smarttelefonanvändning; psykisk ohälsa; stress; ångest; depression; smarttelefonberoende; sociala medier; objektiv mätning; subjektiv skattning; smartphone; smartphone use; smartphone addiction; mental health; anxiety; social media; objective measurement; subjective estimation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då smarttelefoner på kort tid har blivit oumbärliga verktyg i många människors vardag har frågor kring hur användare psykiskt påverkas av dem väckts. Studier har funnit samband mellan smarttelefonanvändning och psykisk ohälsa, men i många fall baserat på bristfälliga data. LÄS MER

 4. 4. Vad unga kvinnor med psykisk ohälsa upplever påverkar deras aktivitetsutförande och välbefinnande : En fokusgruppsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linn Samuelsson; Felicia Andersson; [2018]
  Nyckelord :Krav; normer; stress; vardag;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan bland unga kvinnor har ökat i det svenska samhället det senaste decenniet och problemen ser ut att fortsätta. Syftet är att beskriva vad unga kvinnor med psykisk ohälsa upplever påverkar deras aktivitetsutförande och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Ångest bland unga vuxna : Samband mellan självkänsla, kroppsuppfattning, användning av sociala medier och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Lilja; Molly Thor; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; självkänsla; kroppsuppfattning; sociala medier; könsskillnader; studenter; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande problem hos många unga vuxna idag, däremot är det oklart vad detta fenomen beror på. Detta fenomen kan beskrivas som ett lidande och hindrar individen i att uppleva sig själv som en helhet. LÄS MER